Voorbeeldteksten

Op deze pagina staan vooral Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten (voorbeeldrapportages en voorbeeldbrieven). Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar.

Om de consistentie en uniformiteit te bevorderen raadt de NBA het gebruik van de voorbeeldteksten van harte aan. De accountant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste tekst en waar nodig het afstemmen van deze teksten op de specifieke situatie.

Deze pagina behandelt vooral de NBA-voorbeeldteksten (voorheen HRA deel 3), de NBA-verklaringengenerator en de voorbeeldteksten bij de Covid-19-gerelateerde regelingen en -standaarden.

NBA-voorbeeldteksten

Voor de NBA-voorbeeldteksten zijn verschillende bestanden beschikbaar:

Let op! Naast de NBA-voorbeeldteksten gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator bevat het bestand met de Word-documenten nog meer NBA-voorbeeldteksten! Verderop op deze pagina staat welke andere voorbeeldteksten dit zijn.

Nieuws

» Bekijk het nieuwsoverzicht voor een overzicht over de geplaatste updates.

Oranje lijn

Voorbeeldteksten Covid-19-gerelateerde regelingen en -standaarden (NOW, enz.)

Deze teksten zijn van tijdelijke aard. Om die reden maken ze geen deel uit van NBA-voorbeeldteksten.

Oranje lijn

NBA-voorbeeldteksten

Voor de NBA-voorbeeldteksten zijn verschillende bestanden beschikbaar:

Let op! Naast de NBA-voorbeeldteksten gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator bevat het bestand met de Word-documenten nog meer NBA-voorbeeldteksten! Verderop op deze pagina staat welke andere voorbeeldteksten dit zijn.

NBA-verklaringengenerator

De NBA-verklaringengenerator is toegankelijk voor iedereen: leden en niet-leden.

Veel voorbeeldteksten zijn te genereren via de NBA-verklaringengenerator (Nederlands en Engels).

Welke dat zijn, blijkt uit de pdf-bestanden (Nederlands en Engels) die via de NBA-verklaringengenerator worden gegenereerd. Het betreft:

 • Voorbeeldbrieven (sectie I);
 • Voorbeeldrapportages (sectie II):
  • Controleverklaringen (hoofdstuk 1);
  • Beoordelingsverklaringen in oud format (hoofdstuk 2) Zie dit nieuwsbericht voor uitleg over de beoordelingsverklaringen in oud format handhaven in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapporten feitelijke bevindingen (hoofdstuk 4);
  • Samenstellingsverklaringen (hoofdstuk 5).

Van de bovenstaande voorbeeldteksten is de Word-versie beschikbaar in de NBA-verklaringengenerator.

Met de NBA-verklaringengenerator kunt u meer voorbeeldteksten genereren dan er in de pdf-bestanden staan.
 

Taxonomie en XBRL-instances

Van de voorkomende controleverklaringen, oud-format-beoordelingsverklaringen en samenstellingsverklaringen in de NBA-verklaringengenerator zijn ook XBRL-instances beschikbaar. Bovendien zijn XBRL-instances te genereren van meer verklaringen dan in het pdf-bestand staan. Dit maakt dat het onderhoud van de NBA-verklaringengenerator complex is en beslag legt op de beschikbare capaciteit. De NBA weegt het aspect of een taxonomie bestaat die een XBRL-instance mogelijk maakt, om die reden zwaar mee bij de vraag om een rapportage in te bouwen en te onderhouden in de NBA-verklaringengenerator. Zie deze pagina voor algemene informatie over Standard Business Reporting.

Ontbreekt een taxonomie en is een XBRL-instance dus niet mogelijk, dan kiest de NBA ervoor een rapportage beschikbaar te stellen via een Word-document, in aanvulling op het pdf-bestand gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator. Zie Word-documenten met aanvullende NBA-voorbeeldteksten.

Dit gebeurt ook met een voorbeeldtekst die in de NBA-verklaringengenerator staat en toe is aan actualisatie. Omdat het onderhoud in de NBA-verklaringengenerator enige tijd kan duren, stelt de NBA de actuele voorbeeldtekst in voorkomende gevallen beschikbaar in de vorm van een Word-document (zie Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in NBA-verklaringengenerator), of als onderdeel van de hiervoor genoemde Word-documenten met aanvullende NBA-voorbeeldteksten, in aanvulling op het pdf-bestand gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator. Om vergissingen te vermijden komt de te actualiseren voorbeeldtekst dan tijdelijk te vervallen in de NBA-verklaringengenerator.

Pdf-bestanden gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator

NB: In de pdf-bestanden zijn de voorbeeldteksten genoemd onder de kop 'Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in NBA-verklaringengenerator)' nog niet geactualiseerd.

Word-documenten met aanvullende NBA-voorbeeldteksten

Naast de voorbeeldteksten in de NBA-verklaringengenerator bevatten deze Word-documenten aanvullend andere NBA-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels):

 • Nieuw-format-beoordelingsverklaringen (hoofdstuk 2);
 • Nieuw-format-assurance-rapporten (hoofdstuk 3);
 • Rapportages voor specifieke sectoren of voor een juridische transactie:
  • Publieke sector (hoofdstuk 10);
  • Banken (hoofdstuk 12)
  • Beleggingsentiteiten (hoofdstuk 13);
  • Pensioenfondsen (hoofdstuk 14);
  • Rapportages in verband met een prospectus (hoofdstuk 15, alleen Engels);
  • Rapportages in verband met een inbreng anders dan in geld (hoofdstuk 16);
  • Rapportages in verband met een splitsing (hoofdstuk 17);
  • Rapportages in verband met een fusie (hoofdstuk 18);
  • Rapportage in verband met artikel 2:362 lid 6 BW (hoofdstuk 19, alleen Nederlands).

Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in NBA-verklaringengenerator)

De volgende voorbeeldteksten zijn nog niet geactualiseerd in de verklaringengenerator en in de het pdf-bestand met NBA-voorbeeldteksten, maar kunnen al wel gebruikt worden.

Samenstellingsverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten

De NBA komt met een samenstellingsverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410. De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

Passages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring

Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Hij kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar de NBA-website. Ga hiervoor naar onderstaande pagina.

Voorbeeldpassage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO

Er is een passage beschikbaar waarmee in de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Het gaat hier om het ‘verlichte’ onafhankelijkheidsregime van artikel 3, zevende lid, juncto artikel 8 of artikel 20, tweede lid. Dit regime geldt alleen voor assurance-opdrachten met een nader bepaalde kring van gebruikers.  

Het betreft drie onderdelen van een voorbeeldrapportage bij een assurance-opdracht:

 • De adressering
 • De paragraaf 'Beperking in gebruik en verspreidingskring'
 • De paragraaf 'Overige aangelegenheden, met uitleg over het verlichte onafhankelijkheidsregime'

Duitstalige voorbeeldteksten 

De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald. Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

Overzichten beschikbare voorbeeldteksten

Archief

In het archief staan de oude voorbeeldteksten, eerdere versies van HRA deel 3 en oude voorbeeldverklaringen en-brieven.

Algemene informatie over Standard Business Reporting

Vragen van vaktechnische aard?

Wij helpen je graag! Reddingsboei oranje (2143x2141)