Stuurgroep Woningcorporaties

De NBA-stuurgroep Woningcorporaties (Sg Woco’s) is een in mei 2017 opgericht platform van controlerend accountants die werkzaam zijn voor woningcorporaties. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Actueel

Accountantsprotocol RTIV 2019 is gepubliceerd

Het ministerie van BZK heeft het accountantsprotocol voor het verslagjaar 2019 gepubliceerd. Aan de hand van deze set richtlijnen moeten accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties controleren.

Het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2019) is 31 oktober 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58145.html

Het protocol vormt als Bijlage 4 onderdeel van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV) en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw) , Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Een en ander past ook in het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat het Ministerie, Aw, Aedes en WSW in december 2017 hebben afgesloten. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen.

» Lees de beoordeling van het protocol door COPRO

oranje-lijn.png

Ministerie van BZK geeft nadere guidance over verwerkingswijze softwareaanpassingen in de jaarrekening

In verband met vragen over een specifiek softwarepakket heeft het Ministerie nadere guidance gepubliceerd.

Zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/verwerkingswijze-softwareaanpassingen-in-de-jaarrekening

 

oranje-lijn.png

Wijziging assurance rapporten 2018 woningcorporaties

Op 16 april heeft de NBA enkele wijzigingen in de assurance-rapporten 2018 gepubliceerd.

Dit betreft :

 • 10.7b Assurance-rapport inzake de dVi over het verslagjaar (naleving van specifieke wet- en regelgeving)
 • 10.7c Assurance-rapport inzake de dVi over het verslagjaar (cijfermatige verantwoording)

In voorbeeldrapportage 10.7b gaat het om een redactionele wijziging (‘uniek kenmerk’ in plaats van voorheen ‘checksum’).

In voorbeeldrapportage 10.7c neemt daarnaast het onderzoeksobject in de paragraaf ‘Ons oordeel’ in omvang af. Deze afname komt door de aangepaste reikwijdte van de opdracht onder verantwoordelijkheid van de ‘Coördinerend Specialistisch Inspecteur Woningcorporaties’, in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel’.

 

oranje-lijn.png

Publicatie Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting

Op 1 april 2019 heeft de RJ de RJ-Uiting 2019-6: 'Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting' over de beleidswaarde gepubliceerd.

Alhoewel voor deze ontwerprichtlijn een consultatietermijn van 1 maand geldt is het standpunt van de NBA Stuurgroep woningcorporaties dat de controleverklaring 2018 verstrekt kan worden, voordat deze termijn verstreken is.

 

oranje-lijn.png

Gewijzigde tekst controleverklaring beschikbaar

Maandag 25 maart 2019 heeft de NBA de gewijzigde tekst voor de controleverklaring bij woningcorporaties gepubliceerd.

Wijzigingen

De wijziging betreft een tweetal passages, waarvan één optioneel, om aangelegenheden te benadrukken in de controleverklaring bij een woningcorporatie, voorbeeldrapportage 10.7a.

De NBA raadt aan in de controleverklaring het gebruik en de uitgangspunten van de beleidswaarde te benadrukken wanneer de woningcorporatie op basis hiervan haar vastgoed in haar jaarrekening waardeert.

De gewijzigde optionele passage gaat over diensten van algemeen economisch belang (DAEB). In voorkomend geval raadt de NBA aan de actuele waarde als grondslag voor waardering door de woningcorporatie van (een deel van) haar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed te benadrukken in de controleverklaring bij de jaarrekening van de woningcorporatie.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

 • De actualisering van meer publiekesectorrapportages;
 • Het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin;
oranje-lijn.png

Evaluatie Woningwet

Met ministerie van BZK heeft in 2018 een evaluatie uitgevoerd naar de ervaringen met de Woningwet.

De stuurgroep woningcorporaties heeft hiertoe in november een bijeenkomst georganiseerd voor accountants werkzaam in of voor de sector.

De uitkomsten van deze bijeenkomst hebben mede als basis gediend voor een schriftelijke NBA reactie.

oranje-lijn.png

Nieuwsberichten

oranje-lijn.png

Handboek marktwaardering 2018

Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie, zie de website van BZK.

oranje-lijn.png

Over de commissie - sg Woco

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De stuurgroep wil daarom:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningscorporaties.

Momenteel beperkt de stuurgroep zich tot openbaar accountants die actief zijn in de sector als externe accountant, maar het is mogelijk om op den duur ook andere accountants (intern / overheidsaccountants, accountants in business (AiB's) en controllers, toezichthouders) hierin op te nemen. Verder is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBA-bestuur en de NBA-ledengroepen.

oranje-lijn.png

Werkterrein: interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk

De stuurgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De stuurgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.

Contacten met diverse partijen

Eén van de doelen van de stuurgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645), het ministerie van Binnenlandse Zaken, Autoriteit woningcorporaties (Aw), Algemene Rekenkamer en brancheorganisaties (Aedes) over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, SBR, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de stuurgroep zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de sector. De stuurgroep kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de stuurgroep zich op verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemmen met Aw, ministerie van BZK en de RJ over nieuwe regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van de kwaliteit van de accountantscontrole bij woningcorporaties.
oranje-lijn.png

Vergaderingen 2020

Vergaderingen worden gehouden op dinsdag of donderdag van 09.00 - 11.00 uur. Locatie: Utrecht.

 • Dinsdag 11 februari 2020
 • Dinsdag 19 mei 2020
 • Donderdag 2 juli 2020
 • Donderdag 3 september 2020
 • Donderdag 15 oktober 2020
 • Donderdag 26 november 2020 
oranje-lijn.png

Algemene publicaties

Publieke managementletter Woningcorporaties

In juni 2017 publiceerde de NBA de publieke managementletter (PML) “Sociale huur, professioneel bestuur”. Deze publieke managementletter is onderdeel van een reeks publicaties in het kader van het NBA beleidsprogramma Kennis Delen.

Download de PML Woningcorporaties

Brochure voor woningcorporaties die de oob-status krijgen en hun accountants

In september 2019 publiceerde NBA een brochure met daar in hoofdlijnen beschreven welke impact deze nieuwe regels hebben op de betreffende woningcorporaties en hun accountants. 

oranje-lijn.png

Samenstelling stuurgroep Woningcorporaties

De werkgroep bestaat uit leden, werkzaam bij de grote en middelgrote accountantskantoren.

 • drs. L.A. Goossens-Kloek RA, voorzitter (Deloitte)
 • drs. R. Buitenhuis RA (BakerTillyBerk)
 • drs. J.G.A. Bruinsma RA (KPMG)
 • A.J.M. Vercammen RA (PwC)
 • B. (Bas) Littel RA (EY)
 • J.C. (Johan) Schudde RA (Woonstad Rotterdam)
 • N.T.J. (Nico) Overdevest RA (Rochdale)
 • drs. G.J. (Arjan) Verwoert RA (BDO)

Contactpersonen

johan-scheffe-300x300.jpg
Johan Scheffe Secretaris 020 301 03 05
pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413