Tweede informatiebulletin implementatie audit op Solvency II-informatie - voortgang werkgroepen

Verzekeraars, accountants en DNB trekken gezamenlijk op bij implementatie audit op Solvency II-informatie. Het Tripartiete Overleg (Verbond van Verzekeraars, DNB en NBA) houdt u met informatiebulletins op de hoogte van onder andere de voortgang die de werkgroepen maken met de implementatie van de op 1 januari 2016 ingaande Solvency II-regelgeving.

13 november 2015

In het eerste bulletin (september) meldden wij de start van een drietal werkgroepen: ‘day 1 reporting’, ‘materialiteit’ en ‘tijdslijnen voor rapportages’.

Hieronder vindt u de voortgang:

Day 1 reporting

‘Day 1 reporting’ omvat het opstellen van tussen de TPO-partners afgestemd programma van werkzaamheden (AUP- Agreed Upon Procedures) voor de Solvency II-openingsbalans per 1 januari 2016. De werkgroep heeft een eerste versie opgeleverd van het AUP-werkprogramma. Met behulp van dit werkprogramma gaan accountants in opdracht van verzekeraars onderzoek doen naar de Solvency II-openingsbalans en het onderliggende proces van totstandkoming. Bedoeling is dit conceptwerkprogramma op 23 november a.s. via de websites van Verbond, DNB (open boek) en NBA te consulteren. Verwachting is dat het werkprogramma op 9 december 2015 definitief wordt gemaakt en kort daarna wordt gepubliceerd.

Accountants zullen, als uitkomst van de werkzaamheden, een rapport van feitelijke bevindingen uitbrengen aan de verzekeraar in mei of juni 2016. DNB zal ook een exemplaar van de rapportage van de verzekeraar ontvangen.          

Materialiteit

Materialiteit speelt een belangrijke rol bij het opstellen en controleren van Solvency II-informatie. Zowel opsteller, toezichthouder als accountant hebben daar visies op of standpunten over. Doel van de werkgroep is te komen tot een voor alle partijen acceptabele visie op materialiteit en de daarbij horende uitwerking van het materialiteitsbegrip en de bepaling van materialiteitsgrenzen.

Op dit moment inventariseert en analyseert de werkgroep de door de drie partijen opgeleverde visies op materialiteit en bereidt een standpunt notitie voor. Verwachting is, dat deze notitie uiterlijk medio december 2015 geconsulteerd zal worden.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot ‘AUP Day 1 reporting’ speelt de materialiteit een beperkte rol.

Tijdslijnen 

Bij het project ‘tijdslijnen’ gaat het om het op elkaar afstemmen van werkzaamheden van opstellen, opleveren en controleren van Solvency II-informatie door verzekeraars, respectievelijk accountants. De rol van de interne accountant krijgt afzonderlijke aandacht in de planning van de werkzaamheden.

De werkgroep is gestart met het in kaart brengen van de wettelijke termijnen van indienen van Solvency II-kwartaal- en jaarrapportages. Daarna stelt zij een zodanig tijdspad op waarbij opsteller, accountant en toezichthouder voldoende ruimte hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Op dit moment is nog niet besloten wanneer een gedetailleerde concept planning geconsulteerd kan gaan worden.    

Achtergrond Tripartiete Overleg

Solvency II bevat uitgebreide eisen voor verzekeraars ten aanzien van kapitaalbuffers, risicomanagement en governance en rapportages. Verzekeraars zijn bezig met de implementatie van deze richtlijn.

De Europese regelgeving en de Wft vormen het vertrekpunt waarbinnen partijen moeten opereren. Voor de verdere uitwerking zijn gemeenschappelijke kaders en afspraken nodig met daarbij de mogelijkheid van flexibele invulling (maatwerk), zodat duidelijk is wat partijen van elkaar kunnen verwachten.

Gezien de complexiteit van de materie en het (veelal) projectstadium van Solvency II zullen de werkzaamheden en de rapportages van de accountant hiermee rekening moeten houden.

Het TPO wil tijdig duidelijkheid geven over de hoofdlijnen van de vormgeving van de accountantswerkzaamheden en de invulling van het begrip ‘materialiteit. Ook over tijdslijnen met mogelijke knelpunten in de momenten van oplevering van rapportages en de daaraan gekoppelde assurance-producten moet duidelijkheid komen. Toegewerkt wordt naar een full scope externe audit in 2017 over rapportages (balans, kapitaalvereisten en eigen vermogen) betrekking hebbend op 2016.

Meer informatie

Op 19 november 2015 is het eerstvolgende (besloten) TPO waarin de resultaten van de werkgroepen besproken zullen worden. Over de voortgang zullen we u nader informeren.

Vragen?

Neemt u dan contact op met Rob Schouten van de NBA (r.schouten@nba.nl) of Nico Obolonsky van hetVerbond van Verzekeraars (n.obolonsky@verzekeraars.nl).