Derde informatiebulletin implementatie audit op Solvency II-informatie

Afgelopen zomer is het Tripartite Overleg (TPO) gestart. Dit overlegorgaan van De Nederlandsche Bank (DNB), het Verbond van Verzekeraars en de NBA heeft zich beziggehouden met de invoering van de Solvency II-regelgeving. Deze regelgeving is op 1 januari 2016 van kracht geworden. Hieronder volgt het derde bulletin, waarin wordt ingegaan op de voortgang die de afgelopen maanden geboekt is.

19 januari 2016

In het derde (en laatste) bulletin gaat het Tripartite Overleg in op de voortgang die is gemaakt met de ontwikkeling van uitgangspunten voor de werkzaamheden van de externe accountant op Solvency II-informatie. De werkzaamheden binnen de werkgroepen zijn vrijwel geheel afgerond. Daarmee is dit gedeelte van het Tripartite Overleg eveneens nagenoeg afgerond.

Voortgang werkgroepen

In het eerste en tweede bulletin werd melding gedaan van de start en voortgang van een drietal werkgroepen: ‘Day 1 reporting’, ‘Materialiteit’ en ‘Tijdslijnen voor Rapportages’.

De voortgang die in de werkgroepen is geboekt, worden hieronder opgesomd.

Day 1 reporting

Day 1 reporting’ omvat het opstellen van een met de verzekeraar afgestemd programma van werkzaamheden (AUP- Agreed Upon Procedures) voor de Solvency II-openingsbalans per 1 januari 2016. Met behulp van dit voorbeeld werkprogramma verrichten accountants in opdracht van verzekeraars werkzaamheden op het proces van totstandkoming van de Day-1 Solvency II-rapportage.

De werkgroep heeft op basis van de reacties aanpassingen aangebracht op het conceptwerkprogramma. Het conceptwerkprogramma is na technische en redactionele aanpassingen definitief gemaakt.

Accountants zullen, als resultaat van het werkprogramma, een rapport van feitelijke bevindingen uitbrengen aan de verzekeraar. Dit zal bij voorkeur tegelijk plaatsvinden met de indiening van Day-1-rapportagestaten en -toelichtingen doch uiterlijk eind juni voor solorapportages en uiterlijk half augustus voor groepsrapportages.

Het voorbeeld AUP-werkprogramma vormt de basis voor het maken van afspraken met de verzekeraars.

Download hieronder het Voorbeeld AUP-werkprogramma of de Engelse vertaling.

Materialiteit

Materialiteit speelt een belangrijke rol bij het opstellen en controleren van Solvency II-informatie. Zowel opsteller, toezichthouder als accountant hebben daar visies op of standpunten over. Doelstelling is te komen tot een voor alle partijen acceptabele visie op materialiteit en de daarbij horende uitwerking van het materialiteitsbegrip en de bepaling van materialiteitsgrenzen.

De werkgroep heeft de door de drie partijen opgeleverde visies geïnventariseerd. De werkgroep heeft een concept ‘position paper’ opgesteld met daarin de hoofdlijnen van materialiteitsbepaling. In het Tripartite Overleg is geconcludeerd dat dit een goede basis vormt en in het eerste halfjaar van 2016 nog verdere concretisering behoeft. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot ‘AUP Day 1 reporting’ speelt de materialiteit een beperkte of geen rol.

Tijdslijnen voor Rapportages

Bij het project ‘tijdslijnen voor rapportages’ gaat het om het op elkaar afstemmen van werkzaamheden van opstellen, opleveren en controleren van Solvency II-informatie per 31 december 2016 door verzekeraars respectievelijk accountants. De werkgroep heeft een analyse uitgevoerd, in overleg met betrokkenen van grotere en kleinere verzekeraars. In het Tripartite Overleg is geconcludeerd dat de tijdlijnen uitdagend zijn, maar wel te realiseren zijn.

DNB zal in haar communicatie over de indiening van de 2016 Solvency II-rapportages nadere richtlijnen geven over de tijdlijnen.

Achtergrond Tripartiete Overleg

Solvency II bevat uitgebreide eisen voor verzekeraars ten aanzien van kapitaalbuffers, risicomanagement en governance en rapportages. Verzekeraars zijn bezig met de implementatie van deze richtlijn.

De Europese regelgeving en de Wft vormen het vertrekpunt waarbinnen partijen moeten opereren. Voor de verdere uitwerking zijn gemeenschappelijke kaders en afspraken nodig met daarbij de mogelijkheid van flexibele invulling (maatwerk), zodat duidelijk is wat partijen van elkaar kunnen verwachten.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over het tripartiete overleg of over de Solvency II-regelgeving kunt u contact opnemen met Rob Schouten (r.schouten@nba.nl) van de NBA of Nico Obolonsky (n.obolonsky@verzekeraars.nl) van het Verbond van Verzekeraars.