Dossier niet-financiële informatie (NFI)

Niet-financiële informatie (NFI) speelt een belangrijke rol in de maatschappij. In de publieke sector vooral bij de verantwoording van beleidsresultaten en de maatschappelijke effecten. In de private sector in de vorm van maatschappelijke verslaggeving (mvo) en prestatiegegevens.

Internationale discussies op het gebied van CO2-emissies, gedragscodes en risicomanagement zorgen voor een verruiming van het blikveld. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt steeds meer niet-financiële informatie voorgeschreven, waardoor ook het werkterrein van de accountant wordt geraakt. Een nieuwe ontwikkeling hierbij is integrated reporting.

NBA-reacties op initiatieven voor global standard-setting: Green Paper Eumedion 'Towards a global standard setter for non-financial reporting' en Cogito Paper Accountancy Europe 'Interconnected standard-setting for corporate reporting'

De NBA heeft gereageerd op beide Papers.

Eumedion

4 februari 2020 - De Eumedion Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’ (oktober 2019) biedt een concreet voorstel voor de inrichting van het standardsetting-proces voor rapportages van niet-financiele informatie (NFI): een pleidooi voor convergentie op internationaal niveau met een hoger tempo. De NBA juicht het intiatief toe. De bestaande grote spelers in NFI-standardsetting zijn wel in overleg met elkaar; echter het ontbreekt aan leiderschap en snelheid. Er is grote behoefte aan convergentie.

NBA heeft sympathie voor het voorstel van Eumedion om de nieuwe International NFI Standard Board (INSB) onder te brengen bij de IFRS Foundation als tweede pijler naast de IASB. Dit is een gezaghebbend orgaan met een goede reputatie in termen van due process, kwaliteit en onafhankelijkheid voor financial reporting. De NBA ziet nog wel de nodige uitdagingen. NFI heeft specifieke aspecten die anders zijn dan bij financial reporting, bijvoorbeeld de multi-stakeholder focus. Grote spelers zouden bereid moeten zijn om in dit idee te participeren, zodat kan worden voortgebouwd op wat er al is. Ook is het belangrijk om de connectiviteit met financial reporting te waarborgen. Relevante NFI heeft immers financiële gevolgen. Tenslotte spelen ook nog politieke en wetgevende uitdagingen; de vraag is of de USA meedoet in een IFRS-gebaseerd concept. De EU neemt al eigen initiatieven en gaat mogelijk sneller.

Accountancy Europe

31 maart 2020 - In haar Cogito Paper 'interconnected Standard Setting for Corporate Reporting' introduceert Accountancy Europe (december 2019) negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting en deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages.

De NBA-respons op dit Cogito Paper is inhoudelijk vergelijkbaar met de eerder verzonden respons op de Eumedion Green Paper. NBA is van mening dat een systeemwijziging voor ontwerp, acceptatie en implementatie van wereldwijde, hoogwaardige, onderling verbonden, standaarden voor corporate reporting veel tijd gaat kosten. Kritieke succesfactoren zijn (1) gezaghebbend leiderschap, (2) ondersteuning van huidige grote spelers, (3) betrokkenheid van alle relevante stakeholders en uiteindelijk zijn ook (4) wetgeving en handhaving onontbeerlijk. Dit lijkt echter op gespannen voet te staan met de grote behoefte aan snelheid. Een meer pragmatische oplossing voor de korte termijn is wellicht nodig, door het stimuleren van het toepassen van wat al aan NFI-standaarden bestaat, en tegelijkertijd proactief te blijven zoeken naar manieren voor een versterkte systemische globale aanpak voor de wat langere termijn.

De NBA heeft inmiddels drie dossiers gevormd.

Taskforce niet-financiële informatie

De Taskforce Niet-financiële informatie (NFI) was actief in 2010 en 2011. De taskforce had als doel het bewustzijn over NFI bij gebruikers, verschaffers en accountants te vergroten. Hierbij werd ook aandacht besteed aan opleiding en permanente educatie, internationale ontwikkelingen en de rol van het mkb. In 2012 is de taskforce opgegaan in het NBA-platform Integrated Reporting (IR).

Verantwoording en assurance

Het Kernproject Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie (NFI) liep van 2008-2010. Het project werd afgerond met de publicatie van het discussierapport Meer dan euro's alleen. Ten behoeve van de internationale discussie is de samenvatting van het rapport in het Engels vertaald.

Niet-financiële informatie in de publieke sector

Het project Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie liep van 2006-2008. Doel was een invulling te geven aan het begrip niet-financiële informatie en de rol van de accountant. Het project werd in mei 2008 afgerond met het uitbrengen van de wegwijzer Niet-financiële informatie in beweging. Ten behoeve van de internationale discussie is het rapport ook in het Engels vertaald.

In november 2008 werden in aansluiting hierop de uitkomsten van de enquête van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) gepresenteerd, met als titel De gebruiker centraal.

Contact

Usha Ganga (324x324)
Mw. Usha Ganga RA Secretaris werkgroep ESG Assurance 020 3010 403