Veranderagenda audit ter versterking verbetermaatregelen

Aan de hand van de Veranderagenda Audit werkt de beroepsgroep aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De agenda is opgesteld door de Stuurgroep Publiek Belang, waarin de negen grootste accountantsorganisaties (oob -vergunninghouders), de werkgroep niet-oob, SRA en de NBA hun krachten hebben gebundeld. 

De agenda, is onderdeel van het project Publiek belang en omvat onder andere initiatieven op het gebied van kwaliteitsbegrip, cultuurverandering, partner- en verdienmodel, kennis & vaardigheden, fraude en continuïteit.

Dashboard Accountancy

In het Dashboard Accountancy willen we laten zien hoe de sector werkt aan verbetering van haar kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren publiekelijk zichtbaar maken. En we laten ook maatschappelijk belanghebbenden aan het woord. Een actieve dialoog tussen belanghebbenden en de sector is immers onmisbaar om als beroep in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen en hier een relevante rol in te kunnen vervullen.

Brydon-rapport: 'Audit moet radicaal anders'

Audit en accountancy totaal gescheiden, professioneel-wantrouwend in plaats van professioneel-kritisch, forensische accountancy en fraude-opsporing als standaardonderdeel van de opleiding tot auditor, en alle salarissen en inkomsten van auditors en hun kantoren moeten openbaar worden. Dat zijn de voornaamste adviezen uit de Brydon-review, een onderzoek door Sir Donald Brydon. 

Kwartiermakers publiceren plan van aanpak

23 september 2020 - Vandaag publiceerden kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn hun plan van aanpak voor de komende drie jaar. Het plan van aanpak is terug te vinden op LinkedIn.

 

NBA-reactie op de rapporten van CTA en MCA en de kabinetsreactie

Op 14 januari 2020 verscheen het derde en laatste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) met de titel 'Spiegel voor de accountancysector'. Op 30 januari j.l. overhandigde de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport 'Vertrouwen op Controle' aan minister Hoekstra en op 20 maart j.l. zond minister Hoekstra de kabinetsreactie op beide rapporten aan de Tweede Kamer, waarin de minister een pakket maatregelen presenteert om tot een duurzame verhoging van de kwaliteit van de accountancysector te komen, gericht op de wettelijke jaarrekeningcontrole.

Lees hieronder de reactie van de NBA op de rapporten van de CTA en MCA en de kabinetsreactie.

Monitoring Commissie Accountancy

Op 25 september 2014 publiceerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep haar rapport ‘In het publiek belang’, met daarin een pakket van 53 maatregelen die moeten leiden tot een verbetering van kwaliteit, gedrag en cultuur in de controlepraktijk. Eén van de maatregelen die is voorgesteld door de werkgroep is het instellen van een Monitoring Commissie.

Hieronder de rapporten en reacties van de Monitoring Commissie Acccountancy.

Brief aan Tweede Kamer oktober 2018

De verschijning van het tweede rapport van de Monitoring Commissie Accountancy in juni 2018 onder de titel ‘Doorpakken!’ is mede aanleiding geweest de veranderagenda opnieuw aan te scherpen. Met de brief aan de Tweede Kamer en de Veranderagenda Audit willen wij als sector kenbaar maken dat wij ons tot het uiterste willen inspannen om de beoogde veranderingen te realiseren. Lees meer in het nieuwsbericht

"Het is noodzakelijk dat meer snelheid wordt gemaakt en meer diepgang wordt bereikt, zoals ook de MCA van ons verlangt. Daarbij is het van belang dat wij u niet alleen vertellen over wat wij doen, maar ook dat wij bewijzen dat onze inspanningen effect sorteren in de praktijk"
Marco van der Vegte, voorzitter NBA, in de brief aan de Tweede Kamer oktober 2018

Veranderagenda 2019-2020

Overzicht projecten en publicaties Veranderagenda Audit

In het overzicht staan de projecten die in het kader van de Veranderagenda worden opgepakt. Enkele projecten hebben inmiddels al geleid tot publicaties of green papers die ter consultatie zijn voorgelegd. 

Naast de status van de projecten wordt in het schema ook aangegeven op welk niveau de oorzaken moeten worden aangepakt: bij de professionals (P), de organisatie (O) of de sector (S).

Download het overzicht publicaties Stuurgroep Publiek Belang 2015-2019.

Project Voor wie Status
1. Oorzakenanalyse  nvt Tweede analyse gepubliceerd in juni 2019

2. Structuurmodellen

O-S Green paper gepubliceerd in december 2017

3. Cultuur & gedrag

P-O Masterclass CultuurGood Practices gepubliceerd in mei 2018, Cultuurmeter , Dialoogsessies 2019

4. Verbetering kennis en begrip kwaliteit

P-O-S   White paper Kompas voor controlekwaliteit gepubliceerd in april 2018
5. Fraude P-O-S  Geaccordeerd door SGPB 19 dec 2018 en fraudeprotocol gepubliceerd in oktober 2018;
Werkgroep fraude 
6. Continuïteit P-O-S White paper gepubliceerd in december 2018Green Paper gepubliceerd in maart 2018
7. Dashboard Accountancy O-S Eerste publicatie april 2019
8. Niet-oob    
9. Impact technologie P-O-S Eerste rapport gepubliceerd juni 2019
10. Toekomstvastheid    

Contact

robheinsbroek_contactpersoon.jpg
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 020 301 03 10