Project In het Publiek Belang / Veranderagenda audit

Eind 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Plannen die door het NBA-bestuur zijn omarmd. Een groot deel van de maatregelen is inmiddels door accountantsorganisaties geïmplementeerd. Ook de NBA zelf heeft een aantal projecten afgerond, zoals het afleggen van de beroepseed, de introductie van de Cultuurmeter en de instelling van de Monitoring Commissie Accountancy. Om een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole hebben de grote en middelgrote kantoren, SRA en NBA in 2017 een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze publiceerde in juni 2017 de Veranderagenda Audit, die in november 2017 werd geactualiseerd en in november 2018 is aangescherpt.

Actueel

oranje-lijn.png

Voortgang implementatie maatregelen 'Publiek Belang'

NBA-Monitor 'Publiek Belang'

Om leden en belangstellende inzicht te geven in de voortgang van het project 'In het publiek belang' heeft de NBA begin 2015 de NBA-Monitor 'Publiek Belang' gelanceerd. Kantoren, oob- en niet-oob, kunnen via deze monitor zelf aangeven hoe ver zij zijn met de implementatie. Ook de voortgang van de door de NBA te nemen maatregelen zijn via de monitor te volgen.

Tussentijdse aanpassingen Monitor

Sinds de lancering van de monitor in 2015 heeft het NBA-bestuur een aantal van de maatregelen en stappen aangepast.

Monitoringcommissie Accountancy

Een van de door de NBA te nemen maatregelen 'Publiek Belang' betrof de installatie van een onafhankelijke commissie die de implementatie van de maatregelen door kantoren en de NBA  monitort. Op 23 juni 2015 werd de Monitoringcommissie Accountancy ingesteld. Na publicatie van het werkprogramma begin 2016 presenteerde de Monitoring Commissie Accountancy in november 2016 haar eerste rapport over de voortgang van de kwaliteitsverbetering binnen het accountantsberoep. 

oranje-lijn.png

Maatregelen specifiek voor niet-oob-accountantsorganisaties

De NBA-Werkgroep Niet-oob heeft in 2015 de maatregelen toepasbaar gemaakt voor niet-oob-accountantsorganisaties. Dit is gebeurd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-oob-accountantsorganisaties, service-organisaties, NBA, SRA en Novak. Deze niet-oob-maatregelen zijn ook opgenomen in de monitor. Inmiddels neemt 92% van de niet-oob-accountantsorgansiaties vrijwillig deel aan de monitor. 

oranje-lijn.png

Maatregelen specifiek voor de NBA

In het rapport ‘In het Publiek Belang’ zijn een aantal maatregelen opgenomen waarbij het initiatief bij de NBA is gelegd. De NBA heeft voor de implementatie ervan tien projecten opgestart. Meest in het oog springend zijn de projecten: Invoering beroepseed, de ontwikkeling van de Cultuurmeter en de installatie van de Monitoringcommissie Accountancy.

Invoering beroepseed

Als uitvloeisel van maatregelel 1.1 beroepseed dienden alle actieve accountants voor 1 mei 2017 de beroepseed af te leggen. Op enkele leden na hebben alle leden daaraan voldaan. In het vervolg wordt de beroepseed bij iedere diploma-uitreiking afgenomen.

oranje-lijn.png

Cultuurmeter

De door de NBA ontwikkelde Cultuurmeter is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en (verder) te ontwikkelen, conform de maatregel 1.4  uit het rapport ‘In het publiek belang’. Begin oktober 2017 publiceerde de NBA de Cultuurmeter 2017, een update van de eerdere versie uit 2015.  De centrale vraag hierbij is: in hoeverre stelt de accountantsorganisatie en de context binnen het (controle)team de individuele accountants en medewerkers in staat daadwerkelijk goed werk te leveren?

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Veranderagenda audit

In januari 2017 hebben de grote en middelgrote kantoren samen met de SRA en de NBA een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze stuurgroep moet een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Na de installatie in maart 2017 publiceerde de stuurgroep in juni 2017 haar Veranderagenda Audit, gevolgd door de actuelere versie in november 2017. 

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Vragen

Heeft u vragen over het project of de NBA Monitor? 

Project Publiek Belang