Eerste jaar

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het eerste jaar als volgt uit:

0-meting en trainingsprogramma

Tijdens de praktijkopleiding besteed je aandacht aan het trainen van je vaardigheden en je beroepshouding. Je start de praktijkopleiding met het maken van een 0-meting. In deze 0-meting wordt – bijvoorbeeld met behulp van een 360 graden feedbackassessment en met behulp van vragenlijsten  - bepaald aan welke vaardigheden je extra aandacht moet besteden. De uitkomsten van de 0-meting verwerk je in je persoonlijk ontwikkelingsplan. De uitkomsten van de 0-meting kunnen door de trainers tijdens trainingsdagen gebruikt worden (je kunt op basis daarvan bijvoorbeeld per training leerdoelen formuleren)  en kan (deels)  bijdragen aan de te kiezen trainingsonderdelen.

In het eerste jaar van de praktijkopleiding volg je een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen. Het trainingsprogramma is inhoudelijk gericht op de beheersing van de generieke CEA-eindtermen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Hierin geef je aan op welke wijze je tijdens je praktijkopleiding aan de CEA-eindtermen gaat voldoen. Je hebt je georiënteerd op de mogelijkheden binnen jouw organisatie en je geeft op basis daarvan aan dat je als gevolg van persoonlijke groei aan het einde van je praktijkopleiding functioneert op het niveau van een startbekwame accountant. Voor het eerste jaar van je praktijkopleiding stel je een gedetailleerd uitgewerkte planning op. De detailleerde uitwerking van het tweede en derde jaar van de praktijkopleiding vindt plaats in het jaarplan.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt gevoerd met je praktijkbegeleider. De halfjaarrapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportages aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij hebt gebruikt . Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan. In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de assurancewerkzaamheden hebt besteed en welke CEA-eindtermen je eventueel al gerealiseerd hebt.

Intervisiegesprekken

Je voert tijdens het eerste jaar van je praktijkopleiding ook twee intervisiegesprekken. Tijdens deze intervisiegesprekken bespreek je met mede-trainees praktische knelpunten waar je tegen aanloopt bij het volgen van de praktijkopleiding. Afhankelijk van de aanbieder, kunnen de intervisiegesprekken geïntegreerd zijn in het trainingsprogramma.

Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het persoonlijk ontwikkelingsplan, de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar, dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou.