Derde jaar

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het derde jaar als volgt uit:

Jaarplan

Aan het begin van het tweede en het derde praktijkopleidingsjaar stel je een jaarplan op. In het jaarplan geef je eventuele wijzigingen ten opzichte van het persoonlijk ontwikkelingsplan aan. Verder vormt het jaarplan een nadere invulling van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Je geef in het jaarplan ook je persoonlijke leerdoelen voor het komende jaar aan.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt  gevoerd met  je praktijkbegeleider. De rapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportage aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider jouw verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij gebruikt hebt. Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan.

In het derde jaar van je praktijkopleiding besteed je in de voortgangsrapportage uitdrukkelijk aandacht aan het IT-landschap. Je moet de uitkomsten van een IT-audit kunnen begrijpen, beschrijven en interpreteren.

In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de assurancewerkzaamheden hebt besteed en welke CEA-eindtermen je eventueel al gerealiseerd hebt.

Overige verplichtingen

In het derde jaar van de praktijkopleiding volg je een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen. Het trainingsprogramma is inhoudelijk gericht op de beheersing van de generieke CEA-eindtermen.

Referaat

Je neemt in de tweede helft van het derde jaar van de praktijkopleiding deel aan een referaatgroep. In het referaat licht je kort een uitgevoerde opdracht toe. Vervolgens ga je uitgebreid in op het dilemma of de dilemma’s die je daarbij bent tegengekomen. Je plaatst de dilemma’s ook in een bredere maatschappelijke context en discussieert daarover met de andere deelnemers aan de referaatgroep.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het persoonlijk ontwikkelingsplan, de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar? Dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider  door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou.

Als je aan alle verplichtingen hebt voldaan, kun je deelnemen aan het mondelinge examen. Het is een geïntegreerd slotexamen, waarbij je moet kunnen toelichten op welke wijze je de theorie toepast in praktijksituaties.

Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids