NBA-Signaleringsraad zoekt nieuwe leden

De NBA-Signaleringsraad zoekt drie nieuwe leden. De raad rapporteert aan een breed publiek over uitkomsten en signalen uit het NBA-programma Kennis Delen. Voor een goede verdeling van de aandachtsgebieden zoeken we een MKB Accountant en een accountant die werkzaam is in de publieke sector. Daarnaast is een zetel vacant voor een niet-accountant.

NBA-Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad heeft sinds kort een breder mandaat: de raad kan onderzoek initiëren en daarmee functioneren als een denktank. Tevens brengt de raad een aantal keer per jaar een Publieke Managementletter (PML) uit. Hierin wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. De meest recente publicaties gaan over aanbevelingen m.b.t. continuïteit voor mkb-bedrijven in de post-coronatijd (Perspectief na Corona) en over Duurzaamheid en klimaat (Klimaat is financieel). De NBA-Signaleringsraad staat onder voorzitterschap van prof. dr. Leen Paape.

Profielschets kandidaten

De NBA-Signaleringsraad komt viermaal per jaar twee uur bij elkaar. In deze vergaderingen worden de concepten van de PML's besproken en vindt discussie plaats over signaalwaardige sectoren en thema's. Voor elke PML fungeert afwisselend een van de leden van de raad als ambassadeur. De ambassadeur ondertekent de PML, samen met de voorzitter van de NBA, en is actief betrokken bij de totstandkoming van de tekst. Omdat de raad uit acht leden bestaat, zal een lid gemiddeld eenmaal per twee jaar als ambassadeur optreden.

Per 1 januari 2022 zijn twee zetels vacant:

  • accountant werkzaam in de publieke sector. Hiermee wordt bedoeld een overheidsaccountant of een accountant werkzaam bij een overheidsorganisatie.
  • niet-accountant, bij voorkeur (mede) werkzaam als lid/voorzitter van een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Verwacht wordt een goede kennis van governance-gerelateerde thema’s.

 Per 1 maart is één zetel vacant:

  • MKB Accountant, werkzaam in de mkb-accountantspraktijk bij een mkb-kantoor. Verwacht wordt een goede kennis van mkb-gerelateerde thema’s.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat ze een brede maatschappelijke oriëntatie hebben en een gedegen kennis van accountancythema’s. Verder hebben ze affiniteit met het NBA-programma Kennis Delen, dat zich richt zich op de maatschappelijke rol van de accountant, door het aan breed publiek presenteren van signalen en aanbevelingen over een sector of thema. Kandidaten zijn ze vanuit hun ervaring in staat om een passende bijdrage te leveren aan de raad.

Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

Voor leden van de raad is de NBA-vacatieregeling van toepassing.

Aanmeldprocedure

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 17 december 2021 hun belangstelling kenbaar maken aan de secretaris van de raad, Fred de Vries, f.devries@nba.nl.

In deze mail ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Een beknopte motivatie om zitting te willen nemen in de Signaleringsraad;
  • Een CV met huidige functie en nevenfuncties met een focus op relevantie voor de Signaleringsraad.

Na sluiting van de termijn vinden gesprekken plaats met geselecteerde kandidaten, op grond waarvan een voordracht aan de raad wordt opgesteld. Hieruit kiest de raad de definitieve kandidaat, die vervolgens aan het bestuur van de NBA ter benoeming zal worden voorgedragen.

Meer informatie

Meer informatie over de Signaleringsraad is te verkrijgen bij de voorzitter van de Signaleringsraad: Leen Paape (L.Paape@nyenrode.nl). Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van de Signaleringsraad (06 53 25 91 64 of f.devries@nba.nl).