Vacature: MKB accountant Algemeen Bestuur en het Ledengroepbestuur LOA

Het algemeen bestuur van de NBA is op zoek naar een nieuw bestuurslid die een actieve bijdrage wil leveren aan de belangrijke uitdagingen waarvoor het openbaar accountantsberoep staat. Daarnaast zal dit bestuurslid fungeren als vertegenwoordiger van de Ledengroep Openbare Accountants en in die hoedanigheid ook bestuurslid zijn van het Ledengroepbestuur Openbare Accountants.

Gezien de samenstelling van het algemeen bestuur en het ledengroepbestuur roepen wij vooral MKB accountants die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk op om te reageren.

Tijdens de ledengroepvergadering LOA in december wordt het nieuwe bestuurslid benoemd door de leden. Vanaf dat moment is het nieuwe bestuurslid ‘vertegenwoordiger van het ledengroepbestuur en daarmee bestuurslid in het Algemeen Bestuur.

In de nieuwe governancestructuur van de NBA verdwijnen de ledengroepen. Dit vindt plaats bij het in werking treden van de Wet toekomst accountancysector. De bestuurstermijn is maximaal 4 jaar.  Dit geldt ook voor een ledengroepbestuurder met dien verstande dat bij de inwerkingtreding van de Wet toekomst accountancysector deze functie vervalt. De vertegenwoordigers vanuit de ledengroepen, waaronder dit nieuwe bestuurslid, worden dan voorgedragen aan de ledenvergadering als benoembare bestuursleden voor het algemeen bestuur.

Werkt u graag in teamverband, beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en zet u zich graag in voor onze beroepsgroep dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om actief bij te dragen aan koers en ontwikkeling van het openbaar accountantsberoep;
 • De mogelijkheid om uw netwerk te benutten en uit te breiden;
 • De mogelijkheid om te adviseren en te initiëren m.b.t. nieuwe of herziene beroepsregelgeving;
 • De mogelijkheid om te adviseren in de bestuurlijke en beleidsmatige inrichting van de beroepsorganisatie NBA;
 • Een initiatiefrijke bestuurlijke omgeving waarin u uw bestuurlijke ervaring kunt verrijken.

 

Wat vragen wij?

Kandidaten worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • Werkzaam zijn in het openbaar beroep en over brede bestuurlijke ervaring beschikken;
 • Kennis van de samenstelpraktijk en visie op de ontwikkeling van het beroep;
 • Besef van verantwoordelijkheid van de accountant in maatschappelijk verkeer en vervulling maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen. Actuele kennis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij, binnen opleidingen en kantoren en de beroepsgroep.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een open blik voor de ontwikkelingen in en buiten de sector;
 • Van onbesproken gedrag zijn en geen belangenconflict hebben met overige nevenactiviteiten;
 • Geen bestuursfunctie vervullen bij een belangenorganisatie of serviceorganisatie werkzaam binnen of ten behoeve van de accountancy;


De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sexe en diversiteit in achtergrond een belangrijk aspect is.

Kernwaarden NBA

Verbinden - Samenwerken - Kwetsbaarheid - Veiligheid

Tijdsbeslag

Voor de werkzaamheden voor het NBA Bestuur dient het bestuurslid rekening te houden met een tijdsbeslag van gemiddeld drie dagen per maand (circa 250 uur per jaar) voor het voorbereiden en het deelnemen aan de bestuursvergaderingen, bestuurscommissies en ledenvergadering, tussentijds telefonisch overleg en eventuele overige activiteiten die voortkomen uit het lidmaatschap van het LOA Bestuur en Algemeen Bestuur.

Het bestuur van LOA vergadert 2 uur per maand online met daarnaast de benodigde voorbereiding (ongeveer 1 uur per vergadering). De tijdsbesteding van bestuursleden is ongeveer 35 uur per jaar.

De termijn voor een (ledengroep)bestuurder is vier jaar.

Vergoeding

Bestuursleden van het Algemeen Bestuur hebben recht op een vaste vergoeding van € 19.246,- per jaar. De reiskosten worden geacht in dit bedrag te zijn verrekend.  Bestuursleden LOA hebben recht op vacatiegelden conform de NBA-regeling.

Procedure

Kandidaten die belangstelling hebben voor het vervullen van de vacante positie in het bestuur worden uitgenodigd hun curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatie vóór 1 juni 2023 te sturen naar f.devries@nba.nl . Kandidaten worden vervolgens op de longlist geplaatst, waarna de selectiecommissie bestaande uit de bestuursvoorzitter Algemeen Bestuur NBA, één bestuurslid ledengroepbestuur, bestuurslid van het Algemeen Bestuur NBA en een extern lid, de longlist bespreekt. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Nadat de selectiecommissie de voorkeurskandidaat heeft gekozen volgt er een ‘pre-employment’ screening, die wordt uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau. De bevindingen zal het bureau in eerste instantie voorleggen aan de betrokken kandidaat. Na diens instemming wordt de rapportage aangeboden aan de selectiecommissie.

De selectiecommissie draagt de eind-kandidaat voor aan het ledengroepbestuur, die na instemming de kandidaat voordraagt aan de ledengroepvergadering LOA in december 2023.

Informatie

Nadere informatie over het bestuur NBA en de Ledengroep openbaar accountants is te verkrijgen bij de voorzitter van het ledengroepsbestuur: Annique van der Ha (avdha@haverbeek.nl).

Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van het LOA-bestuur (f.devries@nba.nl).