Vacature: AA-lid Klachtencommissie NBA

De NBA is op zoek naar een AA-lid voor de Klachtencommissie van de NBA. We zoeken een accountant met ruime ervaring in de openbare praktijk, actuele vaktechnische kennis en kennis van de gedrags- en beroepsregels.

Een goed functionerende klachtencommissie is van essentieel belang voor het imago van de accountant. Ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening van de accountant voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels (VGBA). Eventuele klachten moeten daarom serieus worden genomen. Dat gebeurt onder meer door de Klachtencommissie van de NBA.


Taken en samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie is in mei 2009 opgericht en heeft tot taak het op een zorgvuldige wijze klachten tegen accountants te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen.

De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden en wordt bijgestaan door twee secretarissen.


Wat houdt de functie in

De RA- en AA-leden van de Klachtencommissie zijn belast met het behandelen van klachten tijdens de hoorzitting onder leiding van de voorzitter van de Klachtencommissie. De leden zijn betrokken bij de totstandkoming van de beslissing op de klacht.


Wat vragen wij

Gelet op de taken van het AA-lid zoekt de NBA een kandidaat die beschikt over:

  • een AA-titel en die openbaar accountant is;
  • ruime ervaring in de openbare praktijk;
  • actuele vaktechnische kennis;
  • kennis van de gedrags- en beroepsregels;

uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; en inlevingsvermogen.

Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.


Tijdsbesteding en vergoeding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat bij de Klachtencommissie wordt ingediend en wordt behandeld op een hoorzitting.

De afgelopen jaren heeft de Klachtencommissie circa 10 hoorzittingen per jaar gehouden. De deelname aan de klachtbehandeling wordt in principe conform een roulatieschema verdeeld over de verschillende leden van de Klachtencommissie. De aard van de klacht speelt daarbij ook een rol. Voorafgaand aan een hoorzitting dient een lid zich in te lezen in het dossier en zal worden deelgenomen aan een vooroverleg met de voorzitter en de andere leden van de Klachtencommissie. Ook wordt een actieve rol bij de totstandkoming van de beslissing verwacht.

Voor de behandeling van een klacht ontvangen leden van de Klachtencommissie presentiegeld en een eventuele reistijd c.q. -kostenvergoeding overeenkomstig de op de Verordening op de kostenvergoedingen gebaseerde vergoedingsregeling Klachtencommissie NBA.


Benoeming

De benoeming is voor de duur van vier jaar. Eventuele herbenoeming is eenmalig en geldt eveneens voor een periode van vier jaar.


Onverenigbare functies

Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Accountantskamer, de Raad voor Geschillen en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.


Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de secretarissen van de Klachtencommissie NBA, mevrouw mr. F.B. (Frederique) Vles-Jager.

Uw sollicitatie met motivatie en CV ontvangen wij graag. U kunt het gevraagde richten aan het secretariaat van de Klachtencommissie NBA: klachtencommissie@nba.nl