Twee overheidsaccountants voor NBA ledengroepbestuur gezocht

Het Ledengroepbestuur Intern en Overheidsaccountants (LIO) van de NBA is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden (AA of RA) die een actieve bijdrage willen leveren aan de versterking van het beroep, de ledengroep en het bestuur. In verband met de huidige samenstelling van het LIO bestuur dienen kandidaten bij voorkeur actief werkzaam te zijn in de publieke sector waaronder de Belastingdienst.

Belangstellenden voor deze functies worden verzocht om uiterlijk 10 juli te reageren door hun belangstelling per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van het LIO bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, met in cc de voorzitter van het LIO bestuur, Daco Daams, daco.daams@randstad.com. De reactie dient een korte motivatie te bevatten alsmede een CV.

Transitie: van ledengroepen naar faculties

De NBA is op weg naar een vernieuwde beroepsorganisatie in het kader van de nieuwe Governance waarbij de ledengroepen worden omgevormd naar faculties, ingedeeld naar aard van de activiteiten.

Voor de overgang naar faculties moet op termijn de huidige governance-structuur met ledengroepen worden losgelaten. Dit vereist een wetswijziging die vanwege de gebruikelijke doorlooptijden naar verwachting op z’n vroegst pas eind 2021 zal ingaan. Toch wil de NBA eind 2020 de faculties al invoeren. 2021 is een overgangsjaar, waarin de ledengroepen formeel nog bestaan, maar waarin het accent van de activiteiten en ondersteuning nadrukkelijk bij de faculties zal liggen.

Vanwege hun betrokkenheid bij de beroepsorganisatie is aan bestuurders van de ledengroepen gevraagd om, samen met experts en medewerkers van het bureau, bij te dragen aan de vorming van de vier nieuwe faculties.

Profiel bestuursleden LIO

Kandidaten voor het LIO-bestuur worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun individuele geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over onderstaande kwaliteiten:

 • Van onbesproken gedrag zijn.
 • De beroepstitel AA en/of RA dragen én als overheidsaccountant werkzaam zijn in de publieke sector/ bij de Belastingdienst.
 • Het vertrouwen genieten van de ledengroep.
 • Actief het beroep uitoefenen, bij voorkeur in een directie- of managementfunctie binnen de eigen organisatie.
 • Beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke en/of private domein.
 • Representatief zijn en beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van presentatievaardigheden.
 • Beschikken over voldoende tijd om een bijdrage te leveren aan de bestuursactiviteiten.
 • In staat zijn om op hoofdlijnen de ledengroep te besturen.
 • Geen ‘confict of interest’ hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
 • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het gehele beroep in brede zin.
 • Leveren van een bijdrage aan de komende transitie van de NBA.

Het LIO bestuur streeft bij de samenstelling van het bestuur naar een goede afspiegeling van de ledengroep. Diversiteit staat daarbij hoog in het vaandel. Om die reden is het LIO bestuur specifiek op zoek naar (bij voorkeur vrouwelijke) overheidsaccountants, werkzaam in de publieke sector waaronder de Belastingdienst.

Onkostenvergoeding

Bestuursleden van LIO ontvangen voor hun bestuursactiviteiten geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen, als zij voldoen aan de criteria, wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding conform de NBA verordening op de kostenvergoeding.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door eenselectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uit brengen aan het LIO-bestuur. Het LIO-bestuur zal op basis van dit advies kandidaten voor dragen op de LIO ledengroepvergadering van 5 november a.s. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden formeel benoemd.

Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met de secretaris van het LIO bestuur, Johan Scheffe , j.scheffe@nba.nl, telefoon 020 3010305/ 06 46436250.