Geïnteresseerd in regelgeving? Het Adviescollege, de subcommissie Assurance en de subcommissie Ethiek zijn op zoek naar nieuwe leden!

Bent u geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep en zou u in teamverband willen meewerken aan de totstandkoming van regelgeving, dan horen wij graag van u:

 • Openbaar accountant     AA of RA - middel/klein kantoor
  Als lid van het Adviescollege voor beroepsreglementering en tevens van de subcommissie Assurance
 • Openbaar accountant     RA - groot kantoor
  Als lid van de subcommissie Assurance
 • Openbaar accountant     AA - klein kantoor met focus op mkb
  Als lid van de subcommissie Ethiek

Profiel van de kandidaten

Benoeming als lid van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) en/of de subcommissie Assurance (SCA) of de subcommissie Ethiek (SCE) is op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van de organisatie waarbij u werkzaam bent.

Het gaat om de persoonlijke ervaring en de bagage die u meeneemt uit de praktijk. Voor een maximaal effect zoeken we naar een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende focusgebieden binnen accountancy en gezien de maatschappelijke rol van de NBA wordt gestreefd naar diversiteit binnen het ACB en de subcommissies.

Wat bieden wij?

Een gecommitteerde groep accountants die samenwerken aan projecten rondom beroepsreglementering om een goede beroepsuitoefening door accountants te bevorderen. Dit alles in het maatschappelijk belang. Het ACB en de subcommissies bieden een verbinding tussen de praktijk en de beroepsregelgeving. Het verrijkt uw netwerk en vergroot uw zichtbaarheid binnen de beroepsgroep. Een vacatievergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Tijdsbesteding

Het ACB en de subcommissies vergaderen een dagdeel per maand. Daarnaast vragen wij ca. 4 uur voorbereidingstijd voor de vergaderingen, deelname aan (tijdelijke) projectgroepen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een telefonisch overleg.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats door het NBA-bestuur op voordracht van de benoemingscommissie voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar. Beoogde leden committeren zich voor een actieve betrokkenheid en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn.

Wie zijn wij?

Adviescollege voor Beroepsreglementering

Het ACB adviseert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd en ongevraagd over vaktechnische zaken en regelgeving inzake de beroepsuitoefening. Het ACB wordt hierbij geholpen door de SCA en de SCE. Deze subcommissies bereiden onder andere de vaktechnische uitingen voor. Medewerkers van de NBA ondersteunen het ACB en de subcommissies.

Het ACB maakt jaarlijks, na consultatie van belanghebbenden en in afstemming met het bestuur, een strategisch jaarplan zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden weten welke activiteiten zij van het ACB mogen verwachten.

De werkzaamheden van het ACB zijn als volgt samen te vatten:

 • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en NBA-Alerts;
 • het adviseren van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en daaraan verbonden thema’s zoals SBR, data analyse en nieuwe assurance services;
 • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer;
 • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context.

Kijk op de pagina van het ACB voor de huidige samenstelling.

Subcommissie Assurance en subcommissie Ethiek

De subcommissies ondersteunen het ACB bij het voorbereiden van vaktechnische uitingen. Zo is de SCA momenteel betrokken bij projecten over controle grote projecten, de Richtsnoeren en het becommentariëren en vertalen van internationale (concept)standaarden. De SCE houdt zich bezig met de wijzigingen binnen de VGBA en ViO n.a.v. de herziening van de Code of Ethics en dilemma’s rondom Wet versus Moraal. Vanzelfsprekend volgen beide commissies de ontwikkelingen op Europees niveau en binnen de International Ethics Board (IESBA) en de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Tot de taken van de subcommissies behoren:

 • het voorstellen van projecten voor het daarop volgende jaar ter afstemming met het ACB;
 • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en –Alerts en publicaties over thema's binnen het aandachtsgebied;
 • het uitvoeren of begeleiden van andere, door het ACB bepaalde projecten, binnen de gestelde termijnen en procedures;
  • het aansturen van werkgroepen, bewaking van de voortgang en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit van de op te leveren stukken;
  • het uitvoeren van, eventuele subcommissie-overstijgende, projecten of andere werkzaamheden in samenwerking met de andere subcommissie.

De huidige samenstelling van de subcommissies vindt u op de site: SCE en SCA

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse per e-mail melden aan Jan Thijs Drupsteen, secretaris van het ACB, via het e-mailadres Vacatures-ACB@NBA.nl.

Graag ontvangen wij een duidelijke motivatie, vergezeld van een CV, voor 29 november 2019.

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de termijn vinden gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. Deze gesprekken vinden plaats in het najaar, bij de NBA te Amsterdam.

De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan het NBA-bestuur. Het gaat om toetreding per januari 2020.

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u opvragen bij Anton Dieleman RA (anton.dieleman@mazars.nl  / 06-53741550) voorzitter van het ACB.