Gezocht: Leden voor Adviescollege en Subcommissies

Het Adviescollege voor Beroepsreglementering is samen met de Subcommissie Assurance op zoek naar een Openbaar accountant AA of RA van een middelgroot kantoor (zowel lid van ACB als SCA). De Subcommissie Ethiek is op zoek naar een Openbaar accountant AA van een klein kantoor, met focus op MKB.

Accountants die voldoen aan één van onderstaande profielen en interesse hebben in één van de vacatures worden gevraagd zich beschikbaar te stellen om in het najaar van 2019 toe te treden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 30 september 2019.

Profiel van de kandidaten

De benoeming van accountants in het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) en de subcommissies is op persoonlijke titel. De leden brengen daarbij hun bagage mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar acteren zonder last. Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep om implicaties voor de praktijk te onderkennen.

Het is van belang voor het gezag van het ACB en de subcommissies dat alle benodigde focusgebieden zijn vertegenwoordigd en de leden hiervan zodanig samenwerken dat het orgaan maximaal effect heeft. Er wordt gezocht naar een mix van praktijkervaring en academische inbreng. Gezien de maatschappelijke rol van de NBA en het ACB wordt gestreefd naar een diverse samenstelling.

 • ACB / Subcommissie assurance (SCA):
  Vacature 1: Openbaar accountant RA/AA, middelgroot kantoor
 • Subcommissie ethiek (SCE):
  Vacature 2: Openbaar accountant AA, klein kantoor, met focus op MKB

Naast de af te dekken achtergronden en expertises moeten de kandidaten zo veel mogelijk voldoen aan het volgende profiel:

 • vaktechnische affiniteit en ervaring;
 • onafhankelijke denker;
 • teamworker;
 • helicopterview;
 • nieuwsgierig;
 • creatief / energiek.

Tijdsbesteding

Het ACB en de subcommissies vergaderen een dagdeel per maand. De voorbereiding voor een vergadering is normaal gesproken ten minste 4 uur. Aan de leden wordt gevraagd mee te werken aan projectgroepen. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats door het NBA-bestuur op voordracht van de benoemingscommissie voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar. Beoogde leden committeren zich voor een actieve betrokkenheid en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn.

Wie zijn wij?

Adviescollege voor Beroepsreglementering
Het ACB adviseert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd en ongevraagd over vaktechnische zaken en regelgeving inzake de beroepsuitoefening. Het ACB wordt hierbij geholpen door de SCE de SCA. Deze subcommissies bereiden onder andere de vaktechnische uitingen voor. Medewerkers van de NBA ondersteunen het ACB en haar subcommissies.

Het ACB maakt jaarlijks, na consultatie van belanghebbenden en in afstemming met het bestuur, een strategisch jaarplan zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden weten welke activiteiten zij van het ACB mogen verwachten.

De werkzaamheden van het ACB zijn als volgt samen te vatten: 

 • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en NBA-Alerts;
 • het adviseren van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en daaraan verbonden thema's zoals SBR, data analyse en nieuwe assurance services;
 • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer;
 • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context.

Voor de huidige samenstelling van het ACB wordt verwezen naar de pagina: Adviescollege voor Beroepsreglementering.

Subcommissie Assurance en Subcommissie Ethiek
De subcommissies ondersteunen het ACB bij het voorbereiden van vaktechnische uitingen. Zo is de SCA momenteel betrokken bij projecten over controle grote projecten, de Richtsnoeren en het becommentariëren en vertalen van internationale (concept) standaarden. De SCE houdt zich momenteel bezig met de Evaluatie van de VGBA en de ViO, de Wijzigingsvoorstellen n.a.v. de herziening van de Code of Ethics en denkt na over de dilemma's rondom Wet versus Moraal. Vanzelfsprekend volgen beide commissies de ontwikkelingen op Europees niveau en binnen de International Ethics Board (IESBA) en de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Tot de taken van de subcommissies behoren:

 • het voorstellen van projecten voor het daarop volgende jaar ter afstemming met het ACB;
 • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en –Alerts en publicaties over thema's binnen het aandachtsgebied;
 • het uitvoeren of begeleiden van andere, door het ACB bepaalde projecten, binnen de gestelde termijnen en procedures;
 • het aansturen van werkgroepen, bewaking van de voortgang en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit van de op te leveren stukken;
 • het uitvoeren van, eventuele subcommissie-overstijgende, projecten of andere werkzaamheden in samenwerking met de andere subcommissie.

Bij de totstandkoming van uitingen volgt een subcommissie een zorgvuldig proces waarin talrijke vaktechnische discussies worden gevoerd en waarbij input wordt gevraagd van diverse belanghebbenden. De subcommissies werken nauw samen met medewerkers van het bureau die de subcommissies ondersteunen.

De huidige samenstelling van de subcommissies vindt u op de pagina's: Subcommissie Ethiek en Subcommissie Assurance

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse voor één van deze functies per email melden aan Jan Thijs Drupsteen, secretaris van het ACB, via het e-mailadres Vacatures-ACB@NBA.nl.
Reacties dienen een duidelijke motivatie te bevatten en kunnen met een CV tot 30 september 2019 worden ingestuurd. 

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. Deze gesprekken vinden plaats in het najaar, bij de NBA te Amsterdam.
De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan het NBA-bestuur. Het gaat om toetreding in het najaar van 2019.

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Anton Dieleman RA (anton.dieleman@mazars.nl / 06-53741550) voorzitter van het ACB.