Gezocht: Een externe accountant voor de Commissie voor de bezwaarschriften

Het bestuur van de NBA is op zoek naar een externe accountant die als lid zitting wil nemen in de Commissie voor de bezwaarschriften. De zittingsduur geldt voor een periode van vier jaar.

Wat doet de Commissie voor de bezwaarschriften?

De Commissie voor de bezwaarschriften is een adviescommissie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zo’n commissie heeft tot  taak om degene die moet beslissen op een bezwaar in de zin van de Awb , te adviseren over de te nemen beslissing. Vaak is dat het bestuur, maar ook de directie van de NBA beslist op bezwaren. Bij bezwaren in de zin van de Awb valt onder andere te denken aan bezwaren tegen eindoordelen van de Raad voor Toezicht, indelingen in contributiegroepen of facturen voor toetsingen. Het praktisch belang van een advies is, dat uit het advies in beginsel gelijk ook de motivering van de beslissing op het bezwaar blijkt. Dit is weer van belang voor een mogelijk vervolg in de vorm van een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De commissie is verder belast met het horen van degene die het bezwaar heeft ingediend. 

Over een bezwaar adviseert de commissie in een samenstelling van drie leden. Het eerste lid is de onafhankelijke voorzitter van de commissie, het tweede lid is een medewerker van de NBA. Het derde lid is een accountant. Adviezen van de commissie worden in concept voorbereid door  de secretaris.

Omdat de commissie met een zekere regelmaat wordt betrokken bij bezwaren tegen eindoordelen van de Raad voor Toezicht waarbij een dossier met betrekking tot de uitvoering van een wettelijke controle aan de orde is, zoekt de commissie naar een lid dat tevens extern accountant is of minder dan drie jaar geleden extern accountant is geweest.

Wat vragen wij?

Van de kandidaat verwacht het bestuur dat hij of zij extern accountant is of minder dan drie jaar geleden extern accountant is geweest, een goed analytisch vermogen heeft en in staat is helder en bondig te formuleren. Ervaring met procedures op grond van de Awb strekt tot aanbeveling.

Vergoeding

Krachtens de Verordening op de kostenvergoedingen kunnen leden van de commissie in aanmerking komen voor presentiegeld en een vergoeding voor reiskosten.

Interesse?

U kunt uw interesse voor bovenstaande vacature schriftelijk kenbaar (voorzien van een CV) maken aan mevrouw B. (Boukje) Jansen, e-mail: b.jansen@nba.nl.

Voor meer informatie omtrent het participeren in de Commissie voor de bezwaarschriften kunt u zich wenden tot de heer mr. A. (Arjen) Sukkel, telefoon (020) 301 02 84 of 06-505 608 00, e-mail: a.sukkel@nba.nl