Handleiding vaststellen contributiegroep

Door middel van deze handleiding stelt u vast tot welke contributiegroep u behoort op basis van de definities die zijn verwoord in de Algemene contributieverordening. Door vanaf vraag 1 de verschillende vragen door te lopen komt u vanzelf uit bij de juiste contributiegroep.

1. Bent u werkzaam bij of verbonden aan een accountantsorganisatie of een accountantskantoor?

Onder accountantsorganisatie wordt verstaan:
Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles verricht, dan wel een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar zijn verbonden.

Onder accountantskantoor wordt verstaan:

  • de organisatorische eenheid waarbij een accountant werkzaam is of waaraan een accountant verbonden is en waarbinnen één of meer accountants voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, bestaande uit assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt overeen vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties bedoelde vergunning; of
  • de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen.

Voorbeelden van assurance-opdrachten*) of werkzaamheden zijn onder meer (zeker niet uitputtend): Opdrachten tot het afgeven van een inbreng- of een subsidieverklaring, een beoordelings- of een accountantsverklaring bij een jaarrekening of andere financiële overzichten, enz.

Aan assurance verwante opdrachten omvatten professionele diensten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en samenstellingsopdrachten.

*) Zie voor de definitie artikel 1 van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten.

Let op! De zzp’er met een opdracht bij een accountantsorganisatie of accountantspraktijk is zelf ook openbaar accountant.

JA NEE
Contributiegroep H: Openbaar accountant
Ga door naar 6
Ga door naar vraag 2

2. Bent u werkzaam bij een accountantsafdeling van een onderneming of overheidsinstelling?

Onder accountantsafdeling wordt verstaan:
De organisatorische eenheid, die behoort tot een onderneming, een instelling of de overheid en de daarmee gelijk testellen dienst, waarbij één of meer accountants werkzaam zijn die:

  • binnen die onderneming, instelling of overheid en daarmee gelijk te stellen dienst verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten, waaronder begrepen het onderzoek naar en de evaluatie en bewaking van de toereikedheid en effectiviteit van de administratieve organisatie en interne beheersing; of
  • binnen die onderneming, instelling of overheid en daarmee gelijk te stellen dienst dan wel bij derden verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten ter zake van een door die onderneming, instelling of de overheid en de daarmee gelijkte stellen diensten, dan wel genoemde derden af te leggen financiële verantwoording en daarover verslag uitbrengen aan de onderneming, instelling, overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort.

Let op! De accountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigeningeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle leiding geeft wordt aangemerkt als overheidsaccountant.
Let op! De zzp’er met een opdracht bij een accountantsafdeling van een onderneming of overheidsinstelling is zelf ook intern accountant dan wel overheidsaccountant.

JA NEE
Contributiegroep M: Intern- en overheidsaccountant
Ga door naar 6
Ga door naar vraag 3

3. Bent werkzaam bij de belastingdienst en belast met de controle van aangiften of geeft u hieraan leiding?

Tot een overheidsaccountant wordt eveneens gerekend:
De accountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle direct leiding geeft.

JA NEE
Contributiegroep M: Intern- en overheidsaccountant
Ga door naar 6
Ga door naar vraag 4

4. Verricht u werkzaamheden maar niet als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant?

Onder accountant in business wordt verstaan:
De accountant die werkzaamheden verricht, maar niet als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant.

Let op! De aard en omvang van de werkzaamheden, noch de vraag of deze worden bezoldigd, is van belang voor de indeling als accountant in business. In geval u door het verrichten van werkzaamheden wordt aangemerkt als accountant in business kan de aard, omvang en eventuele bezoldiging wel reden zijn om op uw verzoek te besluiten dat u vrijgesteld wordt van de PE-verplichting en voor vermindering van contributie in aanmerking komt.

JA NEE
Contributiegroep L: Accountant in business
Ga door naar 6
Ga door naar vraag 5

5. Geniet u inkomsten uit arbeid?

Onder arbeidsinkomen wordt verstaan:
De som van het arbeidsinkomen, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en het aandeel in het resultaat voor belastingen van een rechtspersoon waarin het lid een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, genoten in het kalenderjaar waarvoor de contributie geldt.

JA NEE

Het feit dat u arbeidsinkomen geniet wijst er op dat u werkzaamheden verricht.

Contributiegroep L: Accountant in business
Ga door naar 6
Contributiegroep Z: Lid zonder arbeidsinkomen

6. Komt u in aanmerking voor vermindering van de contributie?

Volgens de Algemene contributieverordening kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de contributie indienu ingedeeld dient te worden in contributiegroep H, M of L en uw contributie meer bedraagt dan 4% van uw arbeidsinkomen. Als ondergrens is gesteld dat geen verdere vermindering plaatsvindt dan tot het bedrag, verschuldigd door leden ingedeeld in de laagste contributiegroep Z.

JA NEE

Een verzoek tot vermindering van de verschuldigde contributie over het kalenderjaar 2018 kan slechts worden ingewilligd indien dit uiterlijk 31 december 2019 gemotiveerd is ingediend onder opgave van het definitieve arbeidsinkomen.

Een vermindering wordt vastgesteld na afloop van het kalenderjaar 2018. Dit betekent dat u eerst de volledige contributie verschuldigd bent.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen.