Contributie

Als lid van de NBA betaalt u jaarlijks contributie. NBA-leden zijn ingedeeld in contributiegroepen. Uitgangspunt hiervoor is de indeling volgens de definities in de Verordening op de ledengroepen voor openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant, accountant in business en lid zonder arbeidsinkomen.

Contributie 2022

Schema indeling contributiegroepen en contributie 2022

  Contributiegroep Bedrag
2020
Bedrag
2021
Bedrag
2022 *

openbaar accountant

H € 1.362 € 1.386 € 1.407
Korting 2022 - € 21
€ 1.386
intern accountant en overheidsaccountant M € 908 € 924 € 938
Korting 2022 - € 14
€ 924
accountant in business L € 454 € 462 € 469
Korting 2022 - € 7
€ 462
lid zonder arbeidsinkomen Z € 172 € 175 € 178
Korting 2022 - € 3
€ 175

* Zie voor de toelichting de nieuwe contributiesystematiek.

Doorgeven wijzigingen

Elk lid is de contributie verschuldigd voor de contributiegroep waarin hij of zij is ingedeeld. Uitgangspunt hiervoor is de laatst door het lid zelf doorgegeven informatie over de aard van zijn werkzaamheden of zijn functie. Leden krijgen jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar een overzicht toegezonden met de gegevens zoals die bij onze ledenadministratie bekend zijn. Deze registratie is ook te bekijken op MijnNBA.nl.

Functiewijzigingen

Als u van baan wisselt of een andere functie krijgt, kunt u dat doorgeven op MijnNBA.nl. Het is belangrijk dit tijdig te doen. Als u wijzigingen liever per mail wilt doorgeven, kan dat ook. Stuur een mailtje naar ledenadministratie@nba.nl. Uitgangspunt voor de jaarfactuur 2021 is de stand per 1 januari 2021.

Betaling contributie

Automatische incasso

Leden kunnen de verschuldigde contributie ook via automatische incasso voldoen. Als u de contributie met automatische incasso wilt betalen én u heeft dit het afgelopen jaar niet al gedaan, download dan het onderstaande machtigingsformulier. Het ingevulde machtigingsformulier kunt u onder vermelding van uw lidnummer retourneren aan: NBA, t.a.v. de afdeling ledenadministratie, postbus 7984, 1008 AD te Amsterdam. U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar ledenadministratie@nba.nl.

Download

Betaalkantoor

Met enkele werkgevers heeft de NBA afspraken gemaakt over betaling van de contributienota’s. Die werkgevers hebben toegezegd de nota van haar werknemer(s) binnen de daartoe afgesproken termijnen te zullen betalen en ontvangen rechtstreeks de factuur. Niet elke werkgever/(accountants)kantoor heeft een dergelijke overeenkomst. Informeer eerst bij uw werkgever of sprake is van een dergelijke afspraak. Wanneer dit niet het geval is, zult u zelf een factuur ontvangen en voor tijdige betaling moeten zorgdragen.

Uitstel van betaling of betalingsregeling

Als u het verschuldigde bedrag niet in een keer kunt voldoen, komt u in aanmerking voor het treffen van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nba.nl.

Vermindering contributie

Als de verschuldigde contributie voor een bepaald jaar meer bedraagt dan 4% van uw arbeidsinkomen kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de contributie. De contributie kan dan achteraf verlaagd worden tot maximaal het bedrag van de laagste contributiegroep.

Een vermindering kan pas na afloop van het kalenderjaar worden vastgesteld. U dient eerst de volledige contributie te voldoen. Een verzoek tot vermindering dient u binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar in. Hierbij geeft u een motivatie en een opgave van uw definitieve arbeidsinkomen.

Voorbeeld:
Als u voor 2022 in aanmerking wilt komen voor vermindering, moet u uiterlijk 31 december 2023 uw verzoek indienen. Dit doet u samen met uw ingediende IB-aangifte per 1 april 2022. Als uw verzoek terecht is, wordt het teveel betaalde teruggestort.

 

Nieuwe contributiesystematiek

Met ingang van 1 januari 2019 worden de contributietarieven jaarlijks automatisch aangepast ten opzichte van de tarieven in het voorafgaande jaar op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) zoals die blijkt uit de publicaties van het Centraal Planbureau (voor details zie art. 2 lid 1 en 2 Contributieverordening 2019). Voor de jaren na 2019, heeft het Centraal Planbureau de volgende ramingen afgegeven:

Jaar

Raming ontwikkeling hicp

2020

1,4%

2021

1,6%

2022

1,4%

Voor het jaar 2022 geldt een indexering van 1,4% van de contributie. Op basis van de huidige financiële positie van de NBA heeft het bestuur bij het aanbieden van de begroting 2022 voorgesteld de contributie voor 2022 niet te verhogen. Een aanpassing van de contributie kan echter uitsluitend via een verordening plaatsvinden en een voorstel hiertoe kon niet meer tijdig voor de ledenvergadering in december 2021 worden gepubliceerd. Dit punt wordt dan ook geagendeerd voor de bijeenkomst van de ledenvergadering van juni 2022.

Nu de begroting 2022 op 13 december 2021 door de ledenvergadering is goedgekeurd, kent het bestuur bij het uitreiken van de contributienota’s voor 2022 vooruitlopend op de bekrachtiging daarvan door de ledenvergadering in juni 2022 een korting toe ter grootte van de indexering. Die korting wordt meteen verrekend met de contributie. De verschuldigde contributie voor 2022 blijft daarmee per saldo gelijk aan die voor het jaar 2021.

Met toepassing van de overige regels die in de Contributieverordening 2019 zijn opgenomen (afronding en vaste verhoudingen), volgen daaruit de bovengenoemde contributietarieven.

Contact

Ledenadministratie 020 301 02 00