Onrechtmatig titelgebruik in 2015

in 2015 ontving de NBA 173 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. Dat aantal is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, toen er 179 signalen binnenkwamen. 7 kantoren kregen uiteindelijk een boete of dwangsom opgelegd.

Werkwijze gewijzigd

De werkwijze van de NBA bij onrechtmatig titelgebruik wijzigde per 1 september 2015. Eerder schreef de NBA de kantoren of personen zelf aan als er sprake was van mogelijk onrechtmatig titelgebruik. Pas als er geen gehoor werd gegeven aan het verzoek om over te  gaan tot staken van het gebruik van de accountantstitel, deed de beroepsorganisatie hiervan melding bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH).

In de nieuwe situatie vindt er na kort onderzoek meteen melding plaats bij de BEH. Zij besluiten vervolgens of er sprake is van onrechtmatig titelgebruik. Dit besluit volgt vaak na overleg.  Ook besluit het BEH of er een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd wordt.

Aangeschreven

In 2015 schreef de NBA 64 kantoren/personen zelf aan met het verzoek het gebruik te staken. Van de aangeschreven kantoren zijn 30 kantoren/personen inmiddels gestopt met het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Het merendeel van de overige aangeschreven kantoren/personen heeft aangegeven te gaan stoppen.

12 kantoren gaven aan niet van plan te zijn om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn inmiddels overgedragen aan de BEH. In 34 gevallen bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik of was het kantoor al eerder gemeld. Naar aanleiding van de in 2015 en eerder ontvangen signalen heeft de NBA 64 zaken bij de BEH gemeld.

Bestuurlijke maatregel

De BEH heeft in 118 gevallen onderzoek gedaan naar personen en ondernemingen die mogelijk onrechtmatig gebruik maken van de accountantstitel. In 34 gevallen is geconstateerd dat er geen sprake (meer) was van onrechtmatig titelgebruik. In 66 gevallen heeft het onderzoek uiteindelijk geleid tot regulering zonder toepassing van een bestuurlijke maatregel. In 18 gevallen heeft BEH verzocht om een boetedwangsom op te leggen. In 7 gevallen is een boete of dwangsom opgelegd.

Cijfers 2015

Totaal aantal signalen 173
Kantoren/ personen aangeschreven * 64
Geen Onrechtmatig Titelgebruik / eerder gemeld 34
Nog in behandeling 11
Gemeld bij de BEH 64
   
Onderzoeken gedaan door BEH ** 118
Gestaakt/ geen overtreding 34
Gestaakt zonder oplegging van boete 66
Bestuurlijke maatregel (boete/last onder dwangsom) 7
Geen boete 11

* betreffen kantoren/personen die tot 1 september 2015 zijn aangeschreven en enkele van het voorgaande jaar.
** hieronder een splitsing van de 118 gedane meldingen
reguliere meldingen 13;
project onrechtmatig titelgebruik 45;
nieuwe werkwijze 11;
hercontroles 49.

Meer informatie over de accountantstitel