Esther van der Vleuten RA

Mevrouw drs. E.M.W.H. (Esther) van der Vleuten RA (1971) is partner bij PwC, waarbij zij zich met name richt op de energiesector. Sinds 1997 is zij werkzaam bij PwC, met een onderbreking in 2002, toen zij als Internal Audit Manager bij Unilever gewerkt heeft. Esther van der Vleuten is sinds juni 2018 lid van het NBA-bestuur, waarbinnen zij (mede)verantwoordelijk is voor de portefeuille Maatschappelijk Relevantie, alsook voor beroepsreglementering. Tevens vervult ze de rol van voorzitter van de Audit- & Riskcommissie.

Esther van der Vleuten is ruim 23 jaar werkzaam als accountant, waardoor ze de enorme ontwikkeling van (en later de stevige kritiek op) het beroep heeft meegemaakt. Na de (ook opbouwende) kritiek van CTA, waarin MCA-bevindingen zijn meegewogen, is, met de installatie van de kwartiermakers door de Minister, een tijdperk aangebroken van aanjagende vooruitgang. Als NBA richten wij de blik naar voren en pakken de regie waar mogelijk. Zoals bijvoorbeeld met de brief aan de Tweede Kamer waarin we aankondigen dat vanaf boekjaren eindigend in 2021 iedere accountantsverklaring een overzicht van de door de accountant verrichte werkzaamheden ten aanzien van frauderisico en continuïteit dient te bevatten. En werken we samen, waar we kunnen bijdragen of faciliteren, met kwartiermakers, AFM, de keten en de maatschappij. Met een open blik en vanuit kracht. Verworven inzichten meewegend, maar zonder de angst bestaande structuren en verworvenheden tegen het licht te houden en indien nodig te herijken. Die verantwoordelijkheid dragen we samen. Alle 22.000 NBA‑leden. Dat betekent een verdergaande ommezwaai van cultuur, transparantie, kwetsbaar op durven stellen, andere inzichten erkennend, om als beroepsgroep het vertrouwen dat de maatschappij in de accountant mag en wil stellen te herstellen. Zonder de reeds afgelegde weg, die we gezamenlijk al hebben afgelegd om de kwaliteit te verbeteren, te bagatelliseren. Esther van der Vleuten wil graag haar bijdrage leveren om deze nieuw ingeslagen weg verder vorm te geven en stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend voorzitter voor de resterende duur van haar zittingstermijn tot juni 2022.