Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioensfondsen (SVP)

Jaarplan en vergaderschema

Actueel

20 februari 2020 – SVP publiceerde (een tweede) open brief 'Pensioenen'.
In juni 2019 is een pensioenakkoord gesloten waarbij op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Op 2 februari 2011 heeft de NBA een eerste open brief over pensioenen gepubliceerd. In die brief hebben accountants die pensioenfondsen controleren al aandacht gevraagd voor diverse signalen. Negen jaar later acht de SVP de signalen nog steeds actueel. Door middel van deze open brief vraagt de SVP opnieuw aandacht voor een aantal signalen. Download de brief »
 

16 september 2019 - Op 16 september organiseerde de AG-werkgroep IFRS weer een update-sessie. Meer informatie »
 

15 februari 2018 - SVP publiceerde memo over de verlenging van de geldigheidsduur NBA-alert 40, Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars, en gaat in op de controle van QRT-groepsrapportage en QRT-solorapportage. Download de memo »
 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met Rob Schouten, secretaris SVP.

 

Taken

De sectorcommissies SVP hebben de volgende taken:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het met betrekking tot de financiële sector te voeren beleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector op het gebied van accountantscontrole en aan controle verwante werkzaamheden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving door financiële instellingen.

Werkzaamheden

De sectorcommissies SVP verrichten ten behoeve van een adequate taakuitoefening de volgende werkzaamheden:

 • Onderhouden van contacten met de toezichthoudende en overkoepelende branche organisaties in de financiële sector.
 • Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten in binnen- en buitenland op de hiervoor genoemde gebieden.
 • Het verrichten of doen verrichten van studies uitmondend in studierapporten, discussienota's e.d.
 • Het analyseren en becommentariëren van ontwerpen van internationale controlerichtlijnen en verslaggevingsrichtlijnen die specifiek betrekking hebben op financiële instellingen, alsmede het ondersteunen van de ter zake in internationaal verband opererende NBA-vertegenwoordigingen.
 • Het ondersteunen van de NBA-vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) op het gebied van de verslaggeving van beroepsgenoten door middel van richtinggevende publicaties ten behoeve van de uitoefening van de accountantsfunctie in de financiële sector.
 • Het geven van voorlichting aan de leden en het bevorderen van gedachtewisselingen tussen leden en in het kader daarvan meewerken aan studieconferenties e.d.

Samenstelling

 • dhr. J. G. (Jasper) Kolsters RA ACA
 • dhr. C.J. (Hans) de Witt RA CPE
 • dhr. E.L. (Emile) Rondhout RA
 • mw. drs  A.A.A. (Astrid) Langeveld RA CISA
 • dhr. drs. J.H.M.T. (John) van Wanrooij Msc RA CIA RO EMIA
 • dhr. drs. P. (Peter) Smit RA
 • dhr. drs. H.C. (Henk) van der Rijst RA
 • dhr. drs. C.A. (Kees) Harteveld
 • J.H.L. (Janine) de Jong-Kortman RA

 

Contact

Rob-Schouten.jpg
drs. Rob Schouten RA RE RO Contactpersoon/secretaris 020 301 03 18
boukje-jansen-375x375.jpg
Boukje Jansen Contactpersoon/stafmedewerker 020 3010 270