Commissie APZ (Accountancy Platform Zorgverzekeraars)

Het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) richt zich in de basis op het coördineren van het oplossen van vraagstukken die relevant zijn voor de accountants van zorgverzekeraars in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamhedenen het afleggen van verantwoording aan haar toezichthouders. De deelnemers in het APZ zijn allen werkzaam in de sector en leveren hierdoor een actieve bijdrage aan de discussies die spelen binnen het APZ.

Visiedocumenten

Achtergrond

Het APZ richt zich op de zorgverzekerings-specifieke vraagstukken. Meer generieke vraagstukken worden opgelost door andere commissies binnen het NBA. Uiteraard voorziet het APZ deze commissies wel van input en wordt het APZ veelal ook actief gevraagd om input te leveren op generieke zaken die ook voor zorgverzekeraars van belang zijn. Het APZ zet zich in om actief relevante kennis te delen en hiermee een bijdrage te leveren aan een efficiënte en effectieve controle van de vereiste gegevensaanleveringen aan toezichthouders en waar mogelijk te streven naar verdere uniformering van verslaggeving.

Het APZ is in het kader van zorgverzekeraars specifieke vraagstukken gesprekspartner van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DNB, AFM, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, de Sociale Verzekeringsbank, de NBA (inclusief COPRO, CoZiek, SVP etc.), de Raad voor de Jaarverslaggeving en de afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland.

Doelstellingen

Voor 2016 is een van de belangrijkste doelstellingen een zelfstandige commissie te worden van het NBA en daarmee de reeds verworven rol in de keten institutionaliseren. Een voorstel hiertoe ligt inmiddels bij het NBA bestuur. (Besluitvorming hieromtrent begin oktober 2016).

Uit de jaarlijkse zelfevaluatie van het APZ zijn de volgende speerpunten voor 2016/2017 naar voren gekomen:

 • Opstellen van een visiedocument en bepalen samenstelling werkprogramma.
 • Het verder professionaliseren van het APZ door te werken met een jaaragenda, agenda’s en notulen van iedere vergaderingen.
 • Het pro-actief oppakken van vraagstukken en hierover in overleg treden met NZa, ZIN, SVB, VWS, NBA (CoZiek, SVP, Copro etc.) etc. Dit om te voorkomen dat op het laatste moment tot oplossingen dient te worden gekomen.
 • Het geven van onze visie als APZ over relevante vraagstukken in de zorgketen.
 • Het beoordelen handboek Zorginstituut, beoordelen controleprotocollen op uitvoerbaarheid, afstemmen aanpak verklaringen/controle/fouttabellen.

Samenstelling en rolverdeling

 • A.R.B. (Arvid) de Bruin RA (voorzitter, audit partner KPMG)
 • mw. M. (Maureen) Vermeij – De Vries RA (vice-voorzitter, directeur IAD CZ)
 • R. (Remko) Hoogendoorn RA (lid, audit partner PWC)
 • A.J. (Bert) Ruiter RA (lid, audit senior director PWC)
 • mw. M.J. (Marieke) Poelen RA (lid, audit partner EY)
 • drs. W. (Willem) Knipscheer RA (lid, audit senior manager Deloitte)
 • M.R. (Marc) Fierens RA (lid, audit director Deloitte)
 • R.J. (Roger) Kooijman RA (lid, manager IAD CZ)
 • J.A. (Johan) Halverhout RA (lid, Financial risk officer Menzis)
 • J.A.W. (Joop) Winterink RA (lid, directeur IAD VGZ)
 • mw. I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (lid, manager IAD VGZ)
 • mw. B.C.E. (Berendine) Roest RA (lid, manager financial control Zilveren Kruis)
 • R. (Rotgert) Mulder (lid, manager Verantwoording Zilveren Kruis)
 • mw. M. (Merel) van Baarle (lid, hoofd IAD DSW)

Hiernaast geldt dat voor Solvency II-vraagstukken Hans de Witt (NBA-SVP) en Bert Jager (ZN) de linking pin zijn tussen het APZ en het periodieke overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, DNB, ZN en de NBA op dit vlak.

Positionering APZ 2017

Contactpersoon

Koos_Vos.jpg
Koos Vos Contactpersoon APZ 020 301 03 47