ACB - wat doen wij

Het Adviescollege voor beroepsreglementering werkt nauw samen met functionarissen van het bureau van de NBA, welke het college ondersteunen in zijn rol. Het Adviescollege maakt jaarlijks, na consultatie van de diverse belangengroepen in afstemming met het bestuur, een strategische agenda zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden tijdig zicht hebben op de werkzaamheden van het Adviescollege en zich hierop kunnen voorbereiden. Een impactanalyse vormt integraal onderdeel van het due process van totstandkoming van regelgeving en andere uitingen.

De reikwijdte van de werkzaamheden van het Adviescollege betreft de vaktechnische aangelegenheden. Communicatie over bovengenoemde aspecten vormt een integraal onderdeel van de werkzaamheden van het Adviescollege. Aangelegenheden van bestuurlijke aard (waaronder handhaving) vallen buiten de reikwijdte van het Adviescollege.

De werkzaamheden van het Adviescollege zijn als volgt samen te vatten:

  • het voorbereiden van ‘verordeningen’
  • het voorbereiden van ‘nadere voorschriften’
  • het geven van ondersteuning aan de praktijk door het uitgeven van toelichtingen en best practices
  • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer
  • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context. 

Daarnaast is het Adviescollege actief betrokken bij het invullen van de strategische thema’s van de beroepsorganisatie, in samenwerking met andere commissies en/of ledengroeperingen. Het betreft hier onder andere de volgende thema’s:

  • digitalisering/XBRL/SBR
  • nieuwe assurance services

Het Adviescollege dient hierbij te zorgen voor een goede en effectieve inbedding van de strategische thema’s in het regelgevend kader.