Update NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft vandaag een update van de NBA-verklaringengenerator gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Paragraaf over 'andere informatie' in controleverklaring

Naast het controleobject komt het voor dat in documenten - bijvoorbeeld in een jaarverslag - ook zogenoemde 'andere informatie' is opgenomen. In het kort: op grond van Standaard 720 leest de accountant deze 'andere informatie' en overweegt of er een eventuele materiële inconsistentie is tussen de andere informatie en het controleobject of tussen de andere informatie en de kennis van de accountant verkregen tijdens de controle. Om vervolgens hierover te rapporteren in de controleverklaring.

Met de wijziging van de Verklaringengenerator is de formulering van de paragraaf over 'andere informatie' in de controleverklaring aangepast. De opsomming waaruit de 'andere informatie' bestaat is komen te vervallen. In een voetnoot staat dat de opsomming in voorkomende gevallen wel mogelijk blijft.
Verder is verduidelijkt dat 'andere informatie' ook los van het controleobject kan bestaan en hoe de formulering kan luiden voor deze situatie.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA werkt aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • Het haalbaarheidsonderzoek naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1 (Nederlands en Engels) is stopgezet, gezien andere prioriteiten.

Download

Meer informatie