Moresprudentie: Omgaan met dilemma’s in het familiebedrijf

Accountants in business werkzaam bij een familiebedrijf kunnen rond verschillende thema’s te maken krijgen met dilemma’s omtrent de familieverhoudingen, opvolging, de overdracht van aandelen of de bedrijfsvoering. De vraag óf en hoe men dan moet handelen kan erg ingewikkeld te beantwoorden zijn, zeker als er geen sparringpartner voor handen is. 

In de afgelopen vier jaar heeft de ledengroep accountants in business meer dan 10 moresprudentie-werksessies georganiseerd. Dit zijn regionale bijeenkomsten waarbij leden aan de hand van het moreel intervisie model (een stappenplan), dilemma’s rond verschillende thema’s met elkaar bespreken.

De input uit deze gesprekken vormen de basis voor ‘moresprudentie voor accountants in business’ die houvast biedt bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties.

Moresprudentie bestaat uit een verzameling van argumenten, een visie op de zwaarte van gegeven argumenten en een handelingsrepertoire bij specifieke thema’s. Daarbij komen ook de beginselen die zijn opgenomen in de NBA Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) aan de orde. De verslaglegging over de manier waarop deze beginselen zijn toegepast in een specifieke casus levert nieuwe inzichten over de toepasbaarheid van de VGBA. Het ledengroep bestuur accountants in business acht het van belang om de keuzes die accountants in business maken bij ethische kwesties vast te leggen in moresprudentie zodat de opgedane kennis beschikbaar wordt voor de totale beroepsgroep.

Download Moresprudentie: omgaan met dilemma's in het familiebedrijf