Suggesties NBA voor toekomstige wetgeving

De NBA heeft een brief gestuurd aan de minister Hoekstra van Financiën met suggesties voor toekomstige wetgeving. Het merendeel van de suggesties heeft betrekking op de aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (CTA).

AQI’s

De NBA gaat onder andere in op de aanbeveling van de CTA om te komen tot een set uniforme 'Audit Quality Indicators' (AQI's). De sector werkt op dit moment samen met de kwartiermakers toekomst accountancysector en andere stakeholders aan de selectie en implementatie van deze kwaliteitsindicatoren.

De minister heeft aangegeven dat hij de verplichtingen ten aanzien van AQI's waar nodig wettelijk zal vastleggen. "De NBA verwacht dat nadere invulling is vereist en is bereid hiervoor nadere voorschriften vast te stellen, of, indien nodig, een voorstel voor een verordening aan de leden vergadering voor te leggen", aldus de beroepsorganisatie.

Toezicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleitte in haar wetgevingsbrief van april voor aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), zodat de toezichthouder accountantsorganisaties juridisch kan aanspreken op de kwaliteit van individuele wettelijke controles.

De NBA ziet echter geen reden voor een wetswijziging, omdat het ook in het huidige juridische kader mogelijk is handhavend op te treden bij ernstige tekortkomingen in individuele wettelijke controles. Als het gaat om het kwaliteitsbeheersingssysteem van accountantsorganisaties biedt de Wta voldoende soelaas en voor individuele accountants kan de AFM de mogelijkheden van de Wtra (Wet tuchtrechtspraak accountants) benutten, aldus de beroepsorganisatie.

Met betrekking tot rapportage van ondernemingen pleit de NBA voor verplichte rapportage en assurance van niet-financiële informatie en uitbreiding van de verplichtingen met betrekking tot het control statement bij beursfondsen.

Ook stelt de NBA voor om rapportage over fraude(risico's) en continuïteit in het bestuursverslag verplicht te stellen. Bij de uitwerking daarvan kan worden aangesloten bij het advies van sir Donald Brydon aan de Britse regering om een meerjarig 'Resilience Statement' in te voeren.

Governance NBA

In december legt de NBA de uitgewerkte plannen om de ledengroepen om te vormen tot faculties aan de ledenvergadering voor. "Nadat van de instemming van de ledenvergadering is gebleken, verzoeken wij u een wetsvoorstel in te dienen waarmee de ledengroepen in de Wab worden opgeheven en vervangen door faculties", aldus de beroepsorganisatie. De NBA verzoekt de minister om in dat wetsvoorstel ook de mogelijkheid op te nemen de ledenvergadering online plaats te laten vinden.