NBA-reactie op wetswijziging Financiƫle Verhoudingswet, gemeentewet en provinciewet

Met ingang van het verslagjaar 2021 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

De NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) heeft op verzoek van de minister  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in dit kader gereageerd op de voorgestelde wijziging van de FinanciĆ«le-verhoudingswet, de gemeentewet en de provinciewet.

Download de NBA-reactie