Aangepast assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen

Met ingang van boekjaar 2019 heeft de NBA samen met de AFM het assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen aangepast. Zowel van de beleggingsonderneming als van de accountant worden extra werkzaamheden verlangd om de AFM beter in staat te stellen haar toezichttaken op die beleggingsondernemingen (vermogensscheiding) goed te kunnen uitoefenen. De AFM heeft de beleggingsondernemingen hierover eind maart per brief geïnformeerd.

Brief Autoriteit Financiële Markten

Achtergrond

Beleggingsondernemingen die gelden of financiële instrumenten van cliënten onder zich houden, moeten elk jaar een rapportage aan de AFM overleggen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de regels omtrent vermogensscheiding. Deze rapportage moet op grond van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo Wft) worden voorzien van een assurance-rapport van een accountant.

 

Verzoek AFM

De AFM heeft in 2019 bij de NBA aangegeven een meer uitgebreide rapportage te willen naar aanleiding van het onderzoek vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen. Reden hiervoor is dat het oude assurance-rapport van de accountant te weinig informatie bevat over de wijze waarop de beleggingsonderneming de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd en op welke wijze de accountant de controle heeft uitgevoerd op de toereikendheid van de (opzet en bestaan) van beheersmaatregelen die moeten waarborgen dat de wettelijke verplichtingen nageleefd worden. 

Nieuwe rapportage

AFM en NBA hebben vanaf november overlegd over de aanvullende werkzaamheden en rapportage. Dit heeft geleid tot een nieuwe rapportage: ‘assurance-rapport nieuwe stijl’ die bestaat uit drie onderdelen:

Toelichting bestuursverklaring

De bestuursverklaring is belangrijk om de verantwoordelijkheid van het bestuur te accentueren voor het nemen van de juiste maatregelen om te voldoen aan de specifieke wettelijke bepalingen die het BGfo Wft oplegt aan de beleggingsonderneming.

 

Toelichting Assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen

In HRA deel 3 Voorbeeldverklaringen is alleen het assurance-rapport opgenomen (dus zonder bestuursverklaring en verantwoordingsdocument van uitgevoerde werkzaamheden).

Toelichting verantwoordingsdocument

Het verantwoordingsdocument van uitgevoerde werkzaamheden bevat een beschrijving van de wetgeving en de gerelateerde maatregelen, aangevuld met de beschrijving van de procedures en bevindingen van de onafhankelijke accountant.

Contact

Rob Schouten (324x324)
drs. Rob Schouten RA RE RO Coördinator Capital Markets 088 4960 318