Eerste reactie NBA op tussenrapport CTA

De NBA is verheugd dat dit voorlopig rapport is gepubliceerd. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet naar verdere kwaliteitsverbetering in de sector.

Het is goed dat de CTA het begrip kwaliteit verder trekt dan iets dat alleen de accountant of de accountantsorganisatie aangaat en ook andere spelers in de keten meeneemt. Daarbij is het rapport gebaseerd op feiten, en niet op meningen.

De CTA noemt de aantrekkelijkheid van het beroep en de rol van technologie belangrijk en geeft daarmee een blik op de toekomst. De NBA onderschrijft die zienswijze.

De CTA stelt kwaliteit centraal en geeft aan dat er behoefte is aan eenduidigheid over het kwaliteitsbegrip. Wij delen die analyse. Daarnaast is de nadruk op fraude en continuïteit logisch. Deze twee onderwerpen horen, zoals de CTA aangeeft, immers bij ‘het traditionele werkveld’ van accountants en de NBA heeft de afgelopen periode daar veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in het Fraudeprotocol en de Veranderagenda. De CTA geeft aan dat er op die twee onderwerpen nog meer focus moet komen.

De NBA is van mening dat er terecht aandacht wordt besteed aan het huidige toezichtstelsel. De wijze waarop toezicht is georganiseerd is belangrijk, maar even belangrijk is de stelling van de CTA dat toezicht ook positief-kritisch en met een op lerend vermogen gebaseerde houding zou moeten plaatsvinden.

Het is goed dat de CTA aangeeft dat zij in haar eindrapport ook rekening zal houden met de inzichten die de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in haar nog te verschijnen eindrapport gaat geven. De NBA zal vanzelfsprekend binnen de gestelde consultatietermijn een uitgebreide reactie naar de CTA sturen.