Dilemma van de week: 'Goede resultaten'

U bent al enkele jaren commissaris bij een familiebedrijf. Bij deze groothandel werken circa 500 medewerkers. De onderneming heeft al jarenlang grote liquiditeitsproblemen maar weet steeds het hoofd boven water te houden. Tot op heden zijn alle accountantsverklaringen goedkeurend en wordt geen melding gemaakt van eventuele continuiteitsproblemen. Het valt u wel op dat elk jaar de cijfers aan het eind van het jaar aanmerkelijk beter zijn  dan gedurende het jaar wordt geprognotiseerd.

Wat doet u?

  1. U doet niets. Er is een goedkeurende verklaring van de accountant.
  2. U kaart in de vergadering uw bevindingen aan en bevraagt de bestuurders.
  3. U duikt zelf diep in cijfers en vraagt verklaringen en specificaties op van de verschillen tussen de prognoses en de realisatie.  
  4. U gaat in gesprek met de accountant en kaart uw vermoedens aan. 

Dit dilemma kunt u beantwoorden in de DilemmApp. Download de dilemma app.

Oproep: Stuur uw eigen dilemma in voor de dilemmApp!

Veel leden ervaren dilemma’s in hun werk. Wij zijn geïnteresseerd in de concrete situaties die u suggereert voor de DilemmaApp. Download de dilemmApp en stuur uw eigen casus (desgewenst anoniem) in. Of stuur een email aan d.duzant@nbavrc.nl (Danie Duzant stafmedewerker en programma coördinator ethiek & gedrag voor accountants in business) 

Familiebedrijven: omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht

Op 10 mei organiseren NBA en Nyenrode een werksessie voor accountants in business werkzaam bij een familiedrijf rond het thema ‘Omgaan met dilemma’s bij opvolging/bedrijfsoverdracht’. U kunt dan uw eigen ervaringen inbrengen en meedoen aan de discussie over ethische vraagstukken.

Slotopmerking

Het merendeel - 63% - van de deelnemers aan dit dilemma, geeft aan de bevindingen in een vergadering aan te kaarten en de bestuurders hierover te bevragen. Slechts 3% is van mening dat actie ondernemen niet nodig is: er is immers een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. In dit kader is in de app een reactie ontvangen van een deelnemer die van mening is dat het de taak is van de commissaris (wel of niet een RA) om deze bevindingen ter sprake te brengen: pas als na overleg er een onbevredigend gevoel over blijft worden de overige acties relevant.

19% is voornemens om e.a. zorgvuldig uit te zoeken en 14% gaat het gesprek met de accountant aan om te praten over de vermoedens. Op basis van de antwoordopties bij dit dilemma is een opvolging van acties denkbaar: eerst e.a. goed uitzoeken, naar aanleiding van die bevindingen actie ondernemen(met het bestuur of de accountant hierover in gesprek gaan). Niets doen ongeacht de goedkeurende verklaring is een goed punt voor discussie. Houd de NBA site in de gaten: met ingang van 2018 volgt een handreiking die de regelgeving in de VGBA verduidelijkt.