Webinar Asset Management - impact nieuwe ontwikkelingen

Op vrijdag 21 mei organiseert de Sectorcommissie Asset Management (SAM) het webinar: Impact nieuwe ontwikkelingen voor accountants werkzaam voor of bij fondsbeheerders of beleggingsonderneming. 
 

Voor accountants die werkzaam zijn voor of bij (beheerders van) beleggingsinstellingen (BI’s) en -ondernemingen (BO’s) in het kader van de controle. Maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden in dit webinar zijn welkom.

Programma

  • 10.00 uur - Welkomstwoord en opening door Kees Roozen (vz SAM)
  • 10.05 uur - Overzicht wet- en regelgeving Beleggingsondernemingen en (beheerders van) Beleggingsinstellingen door Alex Poel (Charco & Dique)
  • 10.30 uur - Verwachtingen AFM over uitbesteding door Gerwin van de Steeg (AFM)
  • 11.00 uur - Pauze
  • 11.10 uur - Verwachtingen DNB over invoering IFR/IFD door Joris Ottow (DNB)
  • 11.40 uur - Rapporteren onder de SFDR door Marco Frikkee (KPMG)
  • 12.05 uur - Afsluiting door de voorzitter
  • 12.10 uur - Einde bijeenkomst

De dynamiek in de asset management sector is groot. De AFM heeft in een publicatie (Trendzicht 2021) ontwikkelingen (trends, risico’s consequenties voor toezicht) uiteengezet. Ontwikkelingen in de markt, de techniek, de economie, de coronacrisis e.a. gaan snel en zijn ingrijpend en gaan gepaard met grote risico’s en onzekerheden. In die toenemende complexiteit en risico’s ontstaan steeds meer gespecialiseerde partijen die onderdelen van processen snel en effectief kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaan allerlei uitbestedingsrelaties. Maar hoe beheers je het geheel aan relaties nog?

Veel nieuwe of gewijzigde wetgeving heeft zich de laatste jaren een weg gevonden naar de sector. Dit vereiste een groot aanpassingsvermogen van de in de sector opererende beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Veel ging goed, maar er ging ook wel het nodige mis. Wat zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit de implementatie van regelgeving van de laatste jaren? Dit ook beschouwd in het perspectief van nieuwe wetgeving die zich alweer aandient (bv de  IFR/IFD en SFDR). Implementatie in de organisatie van de BI of BO is maatwerk. Daar wringt het en komt de vraag op of er niet werkwijzen of methodieken (best practices) zijn die iedere organisatie kan hanteren om het implementatieproces beter te laten verlopen? Nieuwe wetgeving raakt vele onderdelen van de organisatie zoals de governance, de  risk en de compliance. De bestuurder zal het goed moeten managen, de risico’s van een niet juiste of niet tijdige implementatie moeten beheersbaar zijn en de organisatie moet de wijzigingen aan kunnen om snel volledig in compliance te kunnen zijn.

Sprekers

Kees Roozen (vz SAM, KPMG) opent het webinar met een korte toelichting op het doel van het webinar, introductie van de sprekers en de programmaonderdelen die ze voor hun rekening nemen.

Alex Poel (Charco & Dique) geeft een overzicht van de in de afgelopen periode ingegane nieuwe of gewijzigde regelgeving en wat de sector de komende periode te wachten staat. Met name wordt  ingegaan op de knelpunten die in de praktijk worden ervaren in de implementatie en de interpretaties die ontstaan in het toepassen van de regelgeving.  Welke tools zijn beschikbaar om dit in goede banen te leiden?

Gerwin van de Steeg (AFM) zal ingaan op uitbestedingsrelaties. In een uitgebreide brief wijst de AFM beleggingsinstellingen en –ondernemingen op de noodzaak van beheersing van uitbestedingsrelaties. Uit het onderzoek ‘Keten in beeld’ komen diverse signalen die in de sectorbrief zijn opgenomen. Uit het onderzoek maakt de AFM op dat een aanzienlijk aantal ondernemingen enkele (basis)beheersmaatregelen niet (volledig) lijkt te hebben ingevoerd. De uitbestedingsregels zijn er om uitbestedingsrisico’s te beheersen. Echter duidelijk moet worden in welke situaties sprake is van uitbesteding en welke uitbestedingsregels dan van toepassing zijn.

Joris Ottow (DNB) gaat in op de IFR/IFD en hoe de toezichthouder hier toezicht op gaat uitoefenen.  Proportionaliteit en maatwerk zijn belangrijke aandachtspunten, maar tegelijkertijd is dit lastig in de praktijk te brengen.  Wat zijn de valkuilen en waar moet je op letten bij de naleving?

Marco Frikkee (KPMG) gaat dieper in op de Sustainable Finance Directive Regulation (SFDR) en met name over de rapportages die in de nabije toekomst gaan worden opgesteld. Is al duidelijk hoe die rapportages er uit komen te zien, met welke inhoud en wanneer ze moeten worden opgeleverd?  Waar zitten de knelpunten om tot betrouwbare rapportages te komen? Wordt dit een worsteling voor vermogensbeheerders of zijn de grote vermogensbeheerders al aanzienlijk verder dan de kleinere vermogensbeheerders in het opvolgen van duurzaamheidseisen in strategie, beleid, processen en rapportages?