Erkenningsprocedure verplicht onderwerp 2019

Het NBA-bestuur heeft voor 2019 het onderwerp 'Fraude' als verplicht aangemerkt voor alle PE-plichtige leden. Uitgezonderd zijn de leden die in 2017 al het verplichte PE-onderwerp 'Frauderisicofactoren' hebben gevolgd. Op deze pagina vindt u alle informatie om als erkende PE-instelling een erkenning voor het onderwerp 'Fraude' te verkrijgen.

Inleiding

In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening de verplichting om een training Frauderisicofactoren te volgen.

Het bestuur acht het van belang dat ook de andere accountants een verplichte training Fraude volgen. Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

Het PE-onderwerp 'Fraude' wordt in 2019 als verplicht aangemerkt voor de volgende doelgroepen:

  • Openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren
  • Intern en Overheidsaccountants
  • Accountants in business

De training duurt 1 dag (6 PE-uren) en is praktijkgericht. Per doelgroep is een verdeling vastgesteld voor een theoretisch en een vaardigheidsdeel. Het theoriedeel mag desgewenst als e-learning worden aangeboden. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

Curriculum Fraude

Per doelgroep is een specifiek curriculum vastgesteld:

Nadere duiding curriculum Fraude

Ter verduidelijking van de vastgestelde curricula is per doelgroep een Nadere duiding opgesteld. U wordt verzocht de inhoud van deze duiding te betrekken in de door u te ontwikkelen training(en). 

Algemene voorwaarden erkenning

Erkende PE-instellingen die het verplichte PE-onderwerp 2019 voor een of meerdere doelgroepen willen aanbieden, zijn verplicht hiervoor apart erkenning aan te vragen bij het NBA-bestuur. Hiervoor dient u het volledige materiaal zoals beschreven in het curriculum, conform het programma van eisen, ter beoordeling voor te leggen aan de afdeling Regelgeving van de NBA. De NBA gaat na of de inhoud van de training overeenkomt met het vastgestelde curriculum.

Indien u het verplichte onderwerp voor meerdere doelgroepen wilt aanbieden, dan wordt u geacht een accreditatieverzoek per doelgroep te doen.

Onderstaand treft u links aan naar het vastgestelde curriculum, het Programma van eisen, het te hanteren aanvraagformulier en overige relevante documentatie.

 

Voorlichtings- en trainingsmateriaal verplicht PE-onderwerp 2019

Onderstaand vindt u alle relevante documenten die als hulpmiddel kunnen dienen bij het ontwikkelen van trainingen over het verplichte PE-onderwerp 2019.

Vragen en reacties

Heeft u vragen over het verplichte PE-onderwerp 2019 'Fraude' naar aanleiding van het curriculum en/of de andere vermelde documenten nog vragen, neem dan contact op met Frank van Gelder, tel. 020 301 03 55, e-mail pers@nba.nl.