Dagmar jaarcijfers.jpg

Nederland rekent op zijn accountants.

Gezondheid heeft aandacht nodig, dat weet huisarts Dagmar als geen ander. Voor wat de gezondheid van onze economie betreft kan zij en 17 miljoen andere Nederlanders, rekenen op alle accountants.

De controleverklaring bij de jaarrekening heeft namelijk een belangrijke maatschappelijke functie. In die verklaring geeft de accountant namelijk weer of het beeld dat de jaarrekening geeft van de resultaten en financiële positie van een organisatie getrouw is aan de werkelijkheid.

Omdat er behoefte was aan meer inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden is er sinds 2014 een uitgebreide controleverklaring. Met name als het gaat om organisaties van openbaar belang, zogenaamde oob’s. Hieronder vallen alle organisaties die door hun omvang of functie in het maatschappelijk verkeer de belangen van grotere groepen raken. Denk hierbij aan beursgenoteerde bedrijven, verzekeraars en kredietinstellingen.

De accountant die de controle uitvoert bij een oob-instelling mag zijn accountantsverklaring pas afgeven nadat een interne ‘onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar’ de kwaliteit van de controle heeft beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de accountant hogere eisen zal stellen aan de kwaliteit van de te controleren dossiers.

Momenteel zijn er zes accountantsorganisaties die een oob-vergunning hebben. Even wat cijfers ter illustratie: de zes oob-accountantsorganisaties voeren op jaarbasis ongeveer 14.400 wettelijke controles uit. Ruim duizend hiervan zijn wettelijke controles bij oob-organisaties.

Het uitvoeren van deze controles is zeer verantwoordelijk werk. Maar niets menselijks is ons vreemd. Ondanks de steeds groter wordende inzet van technologie bij de controle zijn de risico-inschatting, controleplanning, dataverzameling en oordeelsvorming van de teamleden van groot belang voor de kwaliteit van de controle. Daarbij zijn ook zaken als teamsamenstelling, -dynamiek en samenwerking belangrijke factoren voor een goede uitkomst. Wij moeten daarom blijven investeren in het aantrekken en behouden van goede mensen en het opleiden en coachen van deze mensen.

In de afgelopen jaren is meer aandacht besteed aan aspecten als cultuur en gedrag binnen de sector, werkdruk, criteria voor promotie en beloning en het leren van fouten.

Dat doen we in het publiek belang, het belang van ons allemaal. Want Nederland rekent op zijn accountants.